פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 19/2014

תקנות בנושא הקלות ומערכת הצבעות אינטרנטית – הודעה לעיתונות

חוזר מקצועי מס' 19/2014

ועדות הכספים והחוקה של הכנסת אישרו תקנות בנושא הקלות ומערכת הצבעות אינטרנטית – הודעה לעיתונות

מחלקה מקצועית – מאי 2014

ביום 14 במאי 2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת שורת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות" או "סגל הרשות"), אשר נועדו להקל על פעילותן של קרנות נאמנות ושל חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

צעד זה בא בהמשך לאישור חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 במליאת הכנסת ב- 20 בינואר 2014, אישור מתווה ההקלות לתאגידים קטנים בוועדת הכספים של הכנסת ב- 22 בינואר 2014 (לחוזר מקצועי בנושא לחץ/י כאן), אישור הקלות בתשקיפים בוועדת הכספים של הכנסת ב- 3 בפברואר 2014 (לחוזר מקצועי בנושא לחץ/י כאן), וכחלק מהתכנית האסטרטגית הרב שנתית שפרסמה הרשות בחודש ספטמבר 2012 "מפת הדרכים – של רשות ניירות ערך" שבין מטרותיה הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון בארץ.

ההקלות כוללות, בין היתר, את  הנושאים כדלקמן:

  • הורדת גובה האגרה המוטלת על קרנות כספיות;
  • הקלה בחובות דיווח והקלות בעבודת דירקטוריון של מנהל קרן;
  • הקלות לחברות ציבוריות, שעניינן בין היתר צמצום דרישות החתימה על הדוחות כספיים;
  • הקלות הנוגעות לגילוי הניתן בתשקיף;
  • הקלות הנוגעות למתכונת עריכת דוחות כספיים ביניים ודוח דירקטוריון המצורפים לתשקיף הנפקה ראשונה לציבור (IPO).
כניסתן לתוקף של מרבית ההקלות תהיה ככל הנראה עם פרסומן של התקנות ברשומות.

בנוסף, סגל הרשות מקדם בימים אלה את סדרת ההקלות השנייה שמטרתה בין היתר לעודד פעילות של חברות מחקר ופיתוח בשוק ההון הישראלי.

במקביל לדיון שהתקיים בוועדת הכספים, קיימה ועדת החוקה של הכנסת דיון בו אושרו, בין היתר:
  • תקנות לתחילת פעולתה של מערכת הצבעה אלקטרונית. המערכת, תאפשר לבעלי ניירות ערך מקרב הציבור להצביע באסיפות של חברות שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסה בתל-אביב באמצעות האינטרנט. סגל הרשות מציין כי מדובר בצעד נוסף שמטרתו להפוך את שוק ההון בישראל לשוק הון משוכלל, מתקדם ומוביל. סגל הרשות מציין כי המערכת תחל לפעול לאחר אישור התקנות בוועדות הכספים והמדע.
  • דרישות גילוי בנושא שכר בכירים אשר יחולו על חברות ישראליות שאינן מוסרות דיווח אודות שכר חמשת נושאי המשרה הבכירה לפי תקנות ניירות ערך או הדין הזר. דרישות אלו מקובלות כיום בישראל ובשוקי הון מפותחים בעולם וחשיבותן התגברה לנוכח תיקון 20 לחוק החברות, המחייב הבאה של מדיניות התגמול בחברה ציבורית לאישור האסיפה הכללית. מטרת התיקון להחיל דרישות זהות על כלל החברות הציבוריות הישראליות שאינן מדווחות לפי תקנות ניירות ערך ובכך למנוע ארביטראז' רגולטורי אפשרי בין חברות דואליות ובין חברות ישראליות הנסחרות בחו"ל בלבד.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הודעת הרשות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא. מומלץ כי החברות אשר התיקון לתקנות עשוי להיות רלוונטי להן, תיוועצנה עם יועציהן המשפטיים לבחינת מכלול ההשלכות האפשריות בנושא.