פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 16/2014

הצעה לתיקון מבחני החלוקה בחוק החברות – תיקון מבחן הרווח

חוזר מקצועי מס' 16/2014 

הצעה לתיקון מבחני החלוקה בחוק החברות – תיקון מבחן הרווח

מחלקה מקצועית – מאי 2014

בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן – "חוק החברות" או "החוק"), המבחן לביצוע חלוקה הינו מבחן כפול – מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון.

מבחן הרווח

קובע כי חברה רשאית לחלק דיבידנד רק מתוך רווחיה, המוגדרים כיתרת העודפים או עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות, בניכוי חלוקות קודמות. עודפים מוגדרים כסכומים הכלולים בהון העצמי של החברה ושמקורם ברווח הנקי שלה, כפי שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכן סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי לפי כללי חשבונאות מקובלים ושאינם הון מניות או פרמיה, שהשר קבע שיראו אותם כעודפים.

מבחן יכולת הפירעון

קובע כי חברה רשאית לחלק דיבידנד רק ככל שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה, הקיימות והצפויות, עת הגיע מועד קיומן. יודגש כי מבחן זה הינו מבחן שלא ניתן להתנות עליו (מבחן קוגנטי) בעוד שחברות רשאיות לחלק דיבידנד, תוך קבלת אישור של בית משפט ובכפוף לעמידה במבחן יכולת הפירעון, גם אם מבחן הרווח אינו מתקיים בפועל.

החל מינואר 2008, מהווים תקני החשבונאות הבינלאומיים (להלן – "תקני חשבונאות בינלאומיים" או "תקני IFRS") את כללי החשבונאות המקובלים לעניין תאגידים מדווחים (תאגידים הכפופים לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968).

כתוצאה מהצורך ביישום תקני IFRS כאמור, קיבלו את ביטוין שתי מגמות בולטות. ראשית, התווספו מקרים רבים בהם נכסים ו/או התחייבויות נמדדים בשווי הוגן, כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד, כך שנגזרה מכך הרחבה של יריעת המקרים בהם מוכרים בדוחות הכספיים סכומי רווח או הפסד שטרם מומשו (סכומים המוכרים בדוחות הכספיים על בסיס צבירה הכרוכים פעמים רבות בביצוע אומדנים והערכות אשר נתונים לשיקול דעתן של הנהלות).

בנוסף, תחת תקני IFRS נקבעו מקרים בהם רווחים או הפסדים אינם נזקפים לרווח או הפסד, אלא נזקפים לסעיפי רווח כולל אחר (OCI), אשר אינו נזקף ליתרת העודפים אלא מוצג במסגרת ההון בסעיפי קרנות הון נפרדים (בין אם באופן זמני כך שבתקופות עוקבות יתבצע סיווג של סכומי רווחים או הפסדים נדחים לרווח או הפסד ובין אם באופן פרמננטי). דהיינו, סכומים אלו של רווח כולל אחר אינם מהווים חלק מהרווחים לצורך חלוקה בהתאם להוראות חוק החברות בנוסחו כיום.

על רקע ההיבטים שהוזכרו לעיל ואחרים, פרסמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") בחודש מרץ 2014 הצעה לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות (להלן – "ההצעה") אשר נדונה במליאת הרשות והועברה לבחינת משרד המשפטים.

לקריאת חוזר מקצועי הסוקר את עיקרי המתווה המוצע וההמלצות מכוחו, אגב יישום מבחן הרווח כיום ויישום ההוראות הקבועות בחוק החברות לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הצעת הרשות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

להורדת הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח בפורמט PDF לחץ/י כאן.