פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 14/2014

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2014

חוזר מקצועי מס' 14/2014 

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2014 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

מחלקה מקצועית – אפריל 2014

לצורך עריכת הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של שנת 2014 של החברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים קישורים כדלקמן:

  • לדוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2014 הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 לחץ/י כאן. הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34. דוחות אלו כוללים, בין היתר, דרישות גילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים חדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970. לנוחותכם, במסגרת פתיח לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים נכלל מזכר הכולל דגשים המפרט, בין היתר, בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2013.
  • למידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2014, הדרושים בהגשה מכוח תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, בפורמט PDF לחץ/י כאן. המידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2014 ערוך בהתאם לעקרונות תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.

הדוחות הכספיים לדוגמה נועדו להוות כלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך. עם זאת, הם אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך ואין לראות בשימוש בהם כייעוץ או מתן חוות דעת.

יצוין כי בהמשך השנה עשויים להתפרסם עדכונים לדוחות הכספיים לדוגמה הערוכים לתקופות ביניים.