פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 10/2014

תקן דיווח כספי בינלאומי 14, חברות תחת פיקוח מחירים

חוזר מקצועי 10/2014 

תקן דיווח כספי בינלאומי 14, חברות תחת פיקוח מחירים (IFRS 14)

מחלקה מקצועית – פברואר 2014

במדינות רבות פועלות בסקטורים שונים בתעשייה חברות אשר תחום עיסוקן כולל, בין היתר, הספקת שירותים כגון חשמל, גז ומים. במקרים רבים החברות הללו כפופות לפיקוח מחירים (rate regulation) בידי ממשלות וגופים רגולטוריים במדינות השונות, אשר אחראים לקביעה ולוויסות התעריפים הנגבים מן הציבור (להלן, "חברות בפיקוח").

פיקוח מחירים כאמור יכול שתהיה לו השפעה מהותית על עיתוי והיקף ההכרה בהכנסה של החברות הללו.

במסגרת התקינה הבינלאומית בחשבונאות (IFRS) לא היה קיים עד כה תקן או פרסום מנחה הקובע את הטיפול החשבונאי בנדון, אולם במסגרת התקינה האמריקנית (US GAAP) נקבע הטיפול החשבונאי לגופים מפוקחי מחיר במסגרת  Regulated Operations – ASC Topic 980, כך שבמידה ומתקיימים תנאים מסוימים, מוכרים פריטים המכונים "נכסי פיקוח" או "התחייבויות פיקוח" (כהגדרתם ב- US GAAP) בדוחות הכספיים וזאת מתוך מטרה להביא לשיפור בעיתוי ההכרה של הוצאות והכנסות הקשורות להן ("עיקרון ההקבלה").

נראה כי טיפול חשבונאי זה שונה מהמקובל ביחס לעיתוי זקיפה של הוצאות ברווח או הפסד ולא ברור האם אותם סכומים המהוונים לנכס כאמור עומדים בהגדרת "נכס" במסגרת המושגית ביישום תקני IFRS. יצוין כי גם בישראל קיימות מספר חברות בפיקוח, דוגמת חברת החשמל ומקורות המיישמות כיום את הטיפול החשבונאי ב- US GAAP וזאת מתוקף תקנות החברות הממשלתיות.

כחלק מפרויקט כולל, וכצעד ראשון בניסיון לקבוע ולהסדיר את הטיפול החשבונאי בנוגע לנכסי והתחייבויות פיקוח בדוחותיהן הכספיים של חברות כאמור, פרסמה בחודש ינואר 2014 הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) (להלן, ה- "IASB") את תקן דיווח כספי בינלאומי 14, חברות תחת פיקוח מחירים (IFRS 14) (להלן, "התקן").

התקן שפורסם הינו תקן ביניים, מוגבל בתחולתו, ומטרתו להתיר כחלופה אפשרית את המשך יישומם של כללי החשבונאות המקובלים הקודמים (previous GAAP) והמדיניות החשבונאית להכרה, מדידה, יישום כללי ירידת ערך וגריעה של כל נכסי והתחייבויות פיקוח בדוחותיהן הכספיים של חברות בפיקוח, אך זאת, אך ורק ערב המעבר של חברות אלה ליישום מלא של IFRS לראשונה בלבד ובעת היישום של קביעות תקן דיווח כספי בינלאומי 1, אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS 1). בכך התקן הינו ישים לחברות בפיקוח שטרם אימצו IFRS באופן מלא ואינו חל כלל על חברות בפיקוח אשר מיישמות כבר בפועל את ה- IFRS.

יחד עם זאת מדגיש התקן כי עצם היישום של המדיניות החשבונאית הקודמת אינו מעיד בהכרח כי קביעות תקנים אחרים במסגרת ה- IFRS אינן רלוונטיות ליתרות ולסכומים השונים בגין פיקוח מחירים ובמסגרת נספח הנחיות היישום (להלן – "הנספח") מספק התקן רשימה של תקנים בהם מובהר ממשק אפשרי בין תקנים אלה ליישום הקביעות הבסיסיות שבתקן (היבטי הצגה, גילוי ומדידה). פרט למקרים המצוינים במסגרת הנספח, קובע התקן כי בנוסף לעיקרון הבסיסי שהוא מתווה, יש ליישם בגין נכסי והתחייבויות פיקוח גם את הטיפול החשבונאי כפי שנקבע במסגרת תקני  IFRS רלוונטיים אחרים.

התקן קובע גם דרישות הצגה (שעיקרן הצגה בשורות נפרדות, האחת מן השנייה ומיתר הסכומים בדוחות הכספיים, של סכומי יתרות ותנועות בגין נכסי פיקוח ובגין התחייבויות פיקוח) וכן דרישות גילוי נרחבות, בכפוף לשיקול דעת (הכוללות מידע אודות האופי, המאפיינים וההשפעות של פיקוח מחירים והסיכונים המזוהים עם כך).

יישום התקן הינו וולנטרי. במידה וישות המצויה בתחולתו תבחר ליישמו, היא תיישם את התקן לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2016 או לאחר מכן. יישום מוקדם של התקן אפשרי בכפוף למתן גילוי לעובדה זו. מומלץ כי ישויות אשר התקן עשוי להיות רלוונטי להן תחלנה בבחינת השלכותיו כחלק מבחינת השלכות המעבר לאימוץ תקני IFRS.

יודגש כי ב- IASB נמשכים הדיונים לגבי הפרויקט הכולל בתחום של פיקוח מחירים ביחס לכלל החברות בפיקוח ואשר תוצאותיו טרם ברורות. יובהר כי, עצם פרסום תקן הביניים איננו מעיד בהכרח על מגמה או יעד סופי כלשהו אשר יקבלו ביטוי לגבי הפרויקט הסופי כאמור (צפוי שבמהלך הרבעון השני של שנת 2014 יפורסם נייר לדיון לצורך בחינת אפשרות הסדרת הטיפול החשבונאי בנושא).

לקריאת חוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF לחץ/י כאןיודגש כי הסקירה של התקן לעיל וכן במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של התקן. מומלץ כי הישויות שהתקן עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול השלכותיו.