פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 4/2014

הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 36

חוזר מקצועי מס' 4/2014

הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 36, תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69

מחלקה מקצועית – ינואר 2014

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן: "הוועדה המקצועית" ו-"המוסד לתקינה", לפי העניין) אישרה בחודש ינואר 2014 את הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 36, תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 (להלן – "הצעה לתקן")

גילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, פורסם על ידי לשכת רואי חשבון בישראל בחודש מרס 1997.

בדצמבר 1999, פורסם תקן חשבונאות מספר 5, תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס' 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. לאור פרסום תקן חשבונאות מספר 18 בדבר דיווח כספי על ידי קופות חולים בפברואר 2004 ופרסום תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן) בדבר דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים ביולי 2009, החליטה הוועדה המקצועית להוסיף הוראות וכן להבהיר ולתקן הוראות קיימות בתקנים המפורטים לעיל לרבות, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • ירידת ערך נכסים  – תקן חשבונאות מספר 15 ירידת ערך נכסים, יחול על הדוחות הכספיים של מלכ"רים, בהתאמות הדרושות, הנובעות מהיותם מלכ"רים. ביישום העקרונות לבחינת קיומה האפשרי של ירידת ערך ייעשה שימוש בסימנים המפורטים בהצעה לתקן (במקום הסימנים לירידת ערך המפורטים בתקן 15).
  • מדיניות חשבונאית מהותית – בדוחות הכספיים של מלכ"ר יינתן גילוי ברור ומתומצת של כל מדיניות חשבונאית מהותית ששימשה בהכנת הדוחות הכספיים (דהיינו, הכללים, הבסיסים, המוסכמות והנהלים, שאומצו על ידי הנהלת המלכ"ר והמוסדות המנהלים שלה בהכנה ובהצגה של דוחות כספיים).
  • רכוש קבוע – בהתאם להצעה לתקן ניתן למדוד את הרכוש הקבוע בהתאם למודל העלות או למודל הערכה מחדש, כמפורט בתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע ויישום מדיניות זו לגבי כל פריטי הרכוש הקבוע מאותה קבוצה.
  • תרומות שהתקבלו בתנאי אנונה – בהתאם להצעה לתקן נדרשת הפרדה בין הפרשים בסכום ההתחייבות הנובעים מחלוף הזמן או משינוי בשיעורי ניכיון לבין שינויים הנובעים משינוי בהנחות אקטואריות (וזאת לצורך סיווג ההפרשים בסעיף המתאים בדוח על הפעילויות או לנכסים נטו שקיימת הגבלה על השימוש בהם, לפי העניין).

תחילה והוראות מעבר

התקן מתוכנן להיכנס לתוקף בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחר מכן. יישום מוקדם של התקן מומלץ בכפוף למתן גילוי לעובדה זו. ההשפעה של אימוץ תקן זה במועד תחילתו תוצג בדוח על השינויים בנכסים נטו כהתאמה של יתרת הנכסים נטו לתחילת התקופה, שבה אומץ התקן לראשונה. מלכ"ר רשאי, אך אינו מחויב, להציג מחדש את נתוני ההשוואה לשנים קודמות.

ההצעה לתקן פורסמה על מנת לקבל תגובות והערות, לפני הפיכתה, לתקן סופי ומחייב. ניתן להעביר הערות ותגובות, למוסד לתקינה, בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני (בכתובת:  iasb@iasb.org.il) עד ליום 8 באפריל, 2014.

לקישור להצעה לתקן באתר האינטרנט של המוסד לתקינה לחץ/י כאן.