פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 3/2014

סקירת תמצית פרסומים עיקריים

חוזר מקצועי מס' 3/2014 

מסמך מרכז לשנת 2013: סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך, משרד המשפטים, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB), המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולשכת רואי חשבון בישראל

מחלקה מקצועית – ינואר 2014

עם סיום שנת 2013, אנו מתכבדים להציג בפניכם מסמך מרכז הבנוי מחמישה חלקים מרכזיים אשר סוקר תמצית של פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך, משרד המשפטים, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולשכת רואי חשבון בישראל כפי שאלה פורסמו במהלך השנים האחרונות, לרבות פרסומים המתייחסים לתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותקני חשבונאות בינלאומיים מתוקנים אשר הינם בתוקף באופן מנדטורי החל מהרבעון הראשון של שנת 2014.

המסמך מאגד במסגרת כוללת אחת את תוכנם של חוזרים בנושאים מקצועיים ופרסומים נלווים אשר ראו אור על ידי המחלקה המקצועית במרוצת השנה שחלפה, כמו גם פרסומים נוספים מתחילת שנת 2014.

בנוסף, כולל המסמך נספח ובו תוכן חוזר מקצועי שהופץ ללקוחות ואשר במסגרתו נכללה סקירת עיקרי הנושאים המרכזיים אשר נדונו בכנס התאגידים השנתי 2013 של הרשות לניירות ערך אשר התקיים ב-11 לדצמבר 2013. השנה התמקד הכנס בנושא פיתוח שוק ההון וזאת באמצעות המשך קידומם של פרויקטים להפחתת העומס הרגולטורי בתחומים השונים ע"י הרשות וגורמים נוספים, כל זאת מבלי לפגום בהגנה על ציבור המשקיעים והמשך התערבות מידתית של הרשות היכן שהדבר מחויב המציאות. לנוחותכם וככל שרלוונטי, נכללו לאורכו של המסמך התייחסויות ממוקדות להיבטים אשר נדונו בכנס השנתי כאמור.

אנו תקווה כי תמצאו עניין במסמך מרכז זה ושהוא יהווה כעזר עבורכם על מנת לרכז, באמצעות הפרסומים השונים, היבטים העשויים להיות חשובים לצורך הכנת הדוחות התקופתיים השנתיים הקרובים וכן לצורך שיפור ההיערכות לקראת תקופות דיווח הבאות. יובהר כי האמור במסמך זה מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הפרסומים המופיעים במסגרתו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המקורי של הפרסומים והעדכונים השונים. מסמך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.

לקישור להורדת המסמך המרכז לחץ/י כאן. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.