פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 17/2014

תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 11, הסדרים משותפים

חוזר מקצועי מס' 17/2014 

תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 11, הסדרים משותפים

מחלקה מקצועית – מאי 2014

רקע

בחודש מאי 2011 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB), כחלק מהתקינה החשבונאית החדשה בנוגע לחברות מוחזקות, את תקן דיווח כספי בינלאומי 11, "הסדרים משותפים" (IFRS 11, להלן – "התקן") העוסק בהסדרים הכפופים לשליטה משותפת. כזכור, בהתאם לתקן, צד לפעילות משותפת שמוקנית לו שליטה משותפת על אותה פעילות משותפת מכיר בחלק המתייחס אליו בנכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות של הפעילות המשותפת, באופן הדומה בעיקרו לגישת האיחוד היחסי אשר נהגה בעבר. התקן נכנס לתוקף בתקופות שנתיות שתחילתן ביום 1 בינואר 2013 או לאחר מכן.

עיקרי התיקון

בחודש מאי 2014 פורסם על ידי ה- IASB תיקון לתקן, העוסק בטיפול החשבונאי ברכישות של זכויות בפעילויות משותפות (Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations) (להלן – "התיקון").

בהתאם לתיקון, רוכש של זכויות בפעילויות משותפות אשר פעילותן מהווה "עסק" כהגדרת מונח זה בתקן דיווח כספי בינלאומי 3, צירופי עסקים (IFRS 3)[1], נדרש:

  • ליישם את מכלול העקרונות המפורטים ב- IFRS 3 ובתקני IFRS אחרים רלוונטיים, למעט באותן נסיבות בהן עקרונות כאמור יעמדו בסתירה לאמור ב- IFRS 11. דרישה זו תקפה גם בהתייחס לנסיבות בהן מתבצעת רכישה של זכויות נוספות בפעילות משותפת קיימת (אך יובהר כי החזקות קודמות בפעילות המשותפת לא תימדדנה מחדש בשווין ההוגן למועד רכישת הזכויות הנוספות) וכן בנסיבות בהן מוקמת פעילות משותפת חדשה בכפוף לכך שההקמה כאמור כרוכה בהעברה של עסק קיים למסגרת הפעילות המשותפת. במסגרת יישום עקרונות IFRS 3 כאמור יידרש, בין היתר, כדלקמן:

           – מדידת הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו בשוויים ההוגן במועד הרכישה (למעט חריגים שנקבעו ב- IFRS 3).

           – זקיפת עלויות הקשורות לרכישה כהוצאה בתקופות בהן העלויות התהוו.

           – הכרה בנכסי ו/או התחייבויות מסים נדחים הנובעים מהנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו.

           – הכרה ומדידת מוניטין (לרבות בחינת ירידת ערך בהתאם לעקרונות המפורטים בתקן חשבונאות בינלאומי 36, ירידת ערך נכסים).

  • לספק גילויים בדבר צירופי עסקים כנדרש מכוח IFRS 3 ומכוח תקני IFRS אחרים רלוונטיים.

באופן עקבי לעקרונות המפורטים לעיל התבצעו תיקונים מקבילים בתקן דיווח כספי בינלאומי 1 בדבר אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים, במסגרת נספח ג' המתייחס להקלות  לצירופי עסקים. בהתאם לתיקונים אלו ההקלה לגביי צירופי עסקים תחול גם על רכישות של זכויות בפעילויות משותפות אשר פעילותן מהווה "עסק", שנעשו קודם המעבר ליישום תקני IFRS.

תחילה והוראות מעבר

התיקון יידרש ביישום החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות שתחילתן ביום 1 בינואר, 2016 או לאחריו בדרך של מכאן ולהבא. בהתאם, לא יתבצעו התאמות של סכומים המתייחסים לרכישות של זכויות בפעילויות משותפות בתקופות שקדמו למועד התחילה.

אימוץ מוקדם של התיקון אפשרי בכפוף למתן גילוי.


[1]   בהתאם ל- IFRS 3, "עסק" מוגדר כמערכת משולבת של פעילויות ונכסים שניתן להפעילה ולנהל אותה במטרה לספק תשואה בצורת דיבידנדים, עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות באופן ישיר למשקיעים או לבעלים אחרים, לחברים או למשתתפים.