פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 15/2014

הצעות חקיקה בעניין שיפור הדוחות – נוסח להערות הציבור

חוזר מקצועי מס' 15/2014 

הצעות חקיקה בעניין שיפור הדוחות – נוסח להערות הציבור

מחלקה מקצועית – מאי 2014

בחודש ספטמבר 2012 פורסמה מפת הדרכים של רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות" או "סגל הרשות") במסגרתה הוצג מתווה לפעילותה של הרשות בשנים הקרובות. המתווה נועד לתרום להתפתחות שוק ההון ולהגנה על ציבור המשקיעים וכלל כזכור שלושה יסודות עיקריים: רגולציה; דה רגולציה (הקלות לגופים המפוקחים) וכלים רגולטוריים לפיתוח שוק ההון.

חלק מהליכי החקיקה הראשית והמשנית בנושא זה, אושר זה לא מכבר בכנסת (כגון התיקון המתייחס להקלות לתאגידים קטנים) וחלק אחר מצוי בהליכי חקיקה מתקדמים. הצעות חקיקה נוספות בעניין זה, פורסמו להערות הציבור בעת האחרונה ובכוונת הרשות לקדם סבב שני של חקיקה להקלות ולפיתוח שוק ההון, בעת הקרובה.

לצד פעילות זו, פרסמה הרשות להערות הציבור מספר הצעות לשינוי ועדכון מבנה הדוח התקופתי. עיקרן של ההצעות התייחס להתאמת הפרקים השונים והגילוי הנדרש בהם, לשינויים שחלו בדרישות הגילוי לאורך השנים וזאת, לשם גיבוש סט דוחות המציג למשקיע מידע ממוקד לצורך קבלת החלטות השקעה. במסגרת זו, פרסמה הרשות הצעות לפרק דוח ההנהלה, פרק המימון והנזילות ופרק הסיכונים. בנוסף כזכור, פרסמה הרשות במהלך דצמבר 2012 את עמדה משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות.

בהמשך למגמה כללית זו של שיפור איכות הדיווח לציבור תוך ויתור על דרישות גילוי שונות מקום שמהותיותן מוטלת בספק, הוחלט על קידום פרויקט המשך שיעסוק בהיבטי הדוח התקופתי. לשם כך בחן סגל הרשות מחדש את הגילוי הנדרש כיום בדוח התקופתי.

בחינה זו כללה עיון מחדש בהצעות לפרקים ייעודיים שפורסמו בעבר וכן בחינה של דרישות הגילוי הקיימות העוסקות בנושאים שאינם נכללים בפרקים הייעודיים. בנוסף, נבחנו ההוראות הכוללות דרישות גילוי כפולות או חופפות בחלקן וכן דרישות גילוי שהביאו להכללת לעודף מידע שאינו מהותי במטרה לתקנן.

לשם כך פורסם בחודש מרץ 2014 להערות הציבור מסמך אשר כותרתו "הצעות חקיקה בעניין שיפור הדוחות" (להלן – "קובץ הצעות החקיקה"). ההצעות לתיקון החקיקה המוצגות בקובץ הצעות החקיקה כוללת תיקונים בחמישה נושאים עיקריים הנוגעים לדוח התקופתי:

  • דוח ההנהלה;
  • תיאור עסקי התאגיד;
  • פרק המימון והנזילות;
  • ממשל תאגידי ותיקונים נוספים.

סגל רשות ניירות ערך מזמין את ציבור המשתמשים בדוחות להגיב להצעות החקיקה. הערות ותגובות הציבור תתקבלנה עד יום ה-18 ביוני 2014לקריאת החוזר המקצועי בנושא לחץ/י כאן. יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של קובץ הצעות החקיקה ושל חלק מהנושאים אשר נכללו במסגרתו ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.