פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

מידע מקיף בנושא הונאות ומעילות בגופים מוסדיים

אילוסטרציה למעילות והונאות

מדריך למניעת הונאות ומעילות

ב-4 למרץ 2018 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון טיוטת חוזר "תיקון החוזר המאוחד: מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון". הטיוטה מאמצת את תפיסת ארגון ה- COSO שפורסמה בספטמבר 2016 "מדריך למניעת הונאות ומעילות" (ראה פירוט בהמשך) והינה חלק בלתי נפרד מעקרון 8 של COSO 2013. הטיוטה קובעת מספר צעדים שעל הגוף המוסדי על מנת להקטין את הסיכון למעילות והונאות. להלן חלק מהצעדים שנקבעו בטיוטה:

  1. על דירקטוריון הגוף המוסדי לקבוע מדיניות (לרבות אמצעים ושיטות עבודה) לדרכי ההתמודדות עם הונאות ומעילות, לוודא ביצועה סקר סיכונים הונאות ומעילות, קביעת מנגנון דיווח אנונימי שיאפשר מסירת מידע בנוגע להונאות ומעילות.
  2. על הגוף המוסדי לעגן את המדיניות שקבע הדירקטוריון במערכת נהלים פנימיים אשר יתייחסו לאפשרות של הונאה או מעילה מצד: עובדים, יועצים, סוכנים וספקים.
  3. על הגוף המוסדי לקבוע מדרג סמכויות, מנגנוני דיווח והפרדת תפקידים בכל תחומי פעילותו.
  4. תוכנית העבודה של המבקר הפנימי תתבסס בין היתר על הערכת סיכוני הונאות ומעילות בגוף המוסדי.
  5. גוף מוסדי ידווח לממונה על כל גילוי או חשד סביר של הונאה או מעילה בגוף המוסדי אשר יכלול תיאור מלא של האירוע ועם סיום בדיקת האירוע, ישלח לממונה דוח מסכם מטעם ועדת הביקורת, לרבות הפקת לקחים למניעת אירועים דומים בעתיד.

לצפייה בטיוטת החוזר בפורמט PDF לחץ כאן.

תמצית למדריך 

בהמשך לאמור לעיל ולאימוץ המדריך של COSO על ידי רשות שוק ההון, להלן תמצית המדריך בנושא מניעת הונאות ומעילות מבית פאהן קנה:

  1. קביעת תוכנית לניהול סיכוני הונאה במסגרת הממשל הארגוני;
  2. ביצוע הערכת סיכונים מקיפה להונאות ומעילות;
  3. פיתוח ויישום בקרות מונעות ומאתרות לזיהוי הונאות ומעילות;
  4. קביעת מנגנון דיווח שיאפשר מסירת מידע בנוגע להונאות ומעילות שהתגלו;
  5. פיקוח על תהליך ניהול סיכוני ההונאות והמעילות אשר יאפשר הסקת מסקנות, הפקתלקחים ושיפור תהליכים.

לצפייה בתמצית המנהלים של המדריך בפורמט PDF לחץ כאן.

לצפייה במצגת של משרדנו המציגה מסגרת פעולה ישימה למניעת הונאות ומעילותב

פורמט PDF לחץ כאן.

תרחישי מעילה בכספי עמיתים בחשבונות נאמנות ודרכים למניעתם

נהוג לחשוב שבעקבות כניסתם לתוקף של תקנות התשלומים, השימוש הגובר במסלקה הפנסיונית לצורך העברות כספי עמיתים, והשימוש בחשבונות נאמנות, לא ניתן לבצע מעילות בכספי עמיתים. הנחה זו מבוססת על כך שמעסיקים גדולים מעבירים את כספי ההפרשות הסוציאליות של עובדיהם באמצעות אמצעי תשלום אלקטרוניים, ישירות לחשבונות נאמנות מבוקרי הנבדקים בקפידה ובמקביל מעבירים גיליונות פיזור ופיצול של סך סכומי ההעברות לעמיתים, בפורמט אחיד באמצעות המסלקה. למרות הבקרות הרבות הקיימות, עדין קיימות מספר פרצות המאפשרות לגורמי מפתח בסוכנויות הביטוח/מנהלי ההסדרים המעורבים בתהליכי הגבייה מהלקוחות ופיזור ההפקדות לחברות הביטוח, למעול בכספי עמיתים.

לדוגמאות לתרחישי מעילה אפשריים ודרכים למניעתן בפורמט PDF לחץ כאן.