article banner
עלון ייעוץ כלכלי

מימון הוצאות מעבר מפיתוח לייצור

לילך בושמיץ

נפתח קול קורא נוסף להגשת בקשה לתמיכה במסגרת מסלול תמיכה במעבר מפיתוח לייצור, המיועד לסייע לחברות ולמפעלים לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור.

למי התכנית מיועדת?

 • חברות בתעשיית הייצור המעורבת-עילית או העילית. חברות בתחומים כגון - כימיה, ציוד חשמלי, ייצור מכונות, ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי וייצור כלי טייס.
 • חברות שמייצרות (שלא באמצעות קבלני משנה).
 • או חברות שנמצאות בהערכות לייצור, סיימו פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעו לפחות שתיים מהפעילויות הבאות: 
 • קיים מבנה מתאים וזמין
 • רכשו מכונות לטובת תהליך יצור
 • מעסיקות כוח אדם ייעודי לייצור
 • קיבלו אישור להקמת מפעל או תהליך ייצור
 • הכינו תכנית עסקית מפורטת 

כמה כסף החברה יכולה לקבל?

תמיכה בשיעור של 50% - 30% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו 
תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעות באזור פיתוח א'

אילו הוצאות מוכרות?

הוצאות כגון:

 • שכר עובדי הפיתוח, קבלני משנה בפיתוח, חומרים
 • פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, עד 500 אלף ₪
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור עד 500 אלף ₪
 • הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון עד מיליון ₪
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ עד 250 אלף ₪
 • תיקוף שוק עבור תוצרי התכנית עד 15% מהתקציב המאושר

בין תנאי הסף:

 • בבעלות החברה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור
 • לפחות 2/3 מהתקציב יעסוק בפיתוח תהליכי ייצור

בין הקריטריונים:

 • מידת החדשנות בתהליכי הייצור
 • מידת החדשנות במוצרים שייוצרו
 • תשואה עודפת צפויה למשק
 • פוטנציאל עסקי כולל תחרותיות ופוטנציאל הגעה לשוק היעד

 

ניתן להגיש את הבקשות עד ה13.9.21 בשעה 12:00

לפני כן, נדרשת הגשת בקשה לעמידה בתנאי סף עד ה-05.09.2021

אנו מסייעים בריכוז המידע הנדרש, מילוי הבקשה וליווי התהליך ככל שנדרש.