article banner
עלון ייעוץ כלכלי

הלוואות בערבות מדינה לעסקים נפגעי קורונה

לילך בושמיץ

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, הוקם מסלול ייעודי למימון הון חוזר במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

למי התכנית מיועדת?

עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בפעילות העסק כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו הכלליות על העסק (ספקים, עובדים, מלאי וכיוצ"ב) ושהינם בעלי מחזור של עד 100 מיליון ₪.

 

מה גובה ההלוואה שניתן לקבל?

500,000 עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪

או שמונה אחוז מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪

 

בין תנאי הסף:

 • העסק רשום בישראל ואין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים, אין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם ולא קיים חוב פגום.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

דגשים נוספים:

 • מדובר בהלוואה למשך של עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים.
 • הריבית הינה הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.
 • זמני הטיפול בבקשה יקוצרו לעד 9 ימי עבודה בבנק הנבחר.
 • העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 10% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

 

תיאור התהליך:

 1. ניתן לפנות בשני אופנים:
  א. ישירות לאחד משני הגופים המתאמים מטעם המדינה – גיזה או BDSK
  ב. לאחד מארבעת הבנקים – לאומי, מזרחי-טפחות, אוצר החייל ומרכנתיל דיסקונט
 2. תשלום עמלת בדיקה כלכלית בסך של 250 ₪ - בוטל במסגרת מסלול זה
 3. הגשת בקשה לגוף המתאם כולל כל המסמכים הנלווים, פירוט הקשר בין התפרצות הנגיף לצרכי התזרים וכן תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה
 4. בדיקה כלכלית על ידי הגוף המתאם כולל פגישה עם מגיש הבקשה
 5. במידה שהמלצת הגוף המתאם חיובית, הבנק ימשיך בבדיקה שתמשך עד 9 ימי עבודה
 6. דיון בוועדת אשראי בה נוכחים בה נוכחים: נציג משרד האוצר, נציג הבנק ונציג מטעם הגוף המתאם

 

אנו מסייעים בריכוז המידע הנדרש, מילוי הבקשה וליווי התהליך ככל שנדרש.