article banner
שאלות ותשובות - תמריצים ומענקים בארץ ובעולם

שאלות ותשובות - תמריצים ומענקים בארץ ובעולם

לילך בושמיץ

מתוך שאלות שנשאלו בהרצאה בכנס מסים ועסקים 2022

ביום שלישי ה2.11.21 בכנס המסים והעסקים שקיימנו גב' לילך בושמיץ מנהלת מחלקת תמריצים במשרד העבירה הרצאה על תמריצים ומענקים בארץ ובעולם ריכזנו שאלות שנשאלו בכנס והתשובות בגינן, להלן:

שאלה - מתי ניתן להגיש בקשה לקרן המו"פ ברשות החדשנות?
תשובה - הקרן פתוחה להגשה במשך כל השנה.

שאלה - האם אפשר לבקש השתתפות בהוצאות שכבר השקענו במחקר ופיתוח?
תשובה - בתכניות של רשות החדשנות, ניתן לבקש השתתפות בהוצאות שהוצאו החל מתחילת החודש בו הוגשה הבקשה. אין השתתפות בהוצאות שהוצאו לפני כן.

שאלה - לגבי מסלול השקעות Seed, אנחנו בתהליך מול קרן הון סיכון, יש לנו טיוטת הסכם, האם נוכל להגיש בקשה?
תשובה - במסלול זה נדרש הסכם הבנות (term sheet) חתום. יש לצרפו כבר בעת הגשת הבקשה.

שאלה - יש לנו תכנית ברשות החדשנות, האם ניתן להגיש בקשה לקרן דו-לאומית?
תשובה - אפשר להגיש בקשה נוספת לקרן דו לאומית, אך יש להקפיד לכלול רק הוצאות שלא הוגשו במסגרת תכנית אחרת. לא ניתן להגיש את אותן הוצאות למימון נוסף.

שאלה - האם במסגרת התכנית האירופאית (Horizon Europe), יש מסלולים עבור חברות בודדות (לא כחלק מקונסורציום)?
תשובה - כן, במסגרת תכנית זו, יש גם מסלולים לחברות בודדות.