article banner
עלון ייעוץ כלכלי

"תכניות לסיוע במימון שיווק בינלאומי"

לילך בושמיץ

נפתח מקצה של תכניות שער לשיווק בינלאומי (של"ב) למימון שיווק ליצואנים מתחילים ותכנית כסף חכם למימון שיווק ליצואנים מנוסים.

התכנית מעניקה סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות.

מאה הבקשות הראשונות שתוגשנה במלואן בכל תכנית תיבדקנה ראשונות ולאחר מכן, ככל שיישאר תקציב ייבדקו 25 הבקשות שהוגשו לאחר מכן, וכן הלאה בפעימות של 25 בקשות, ככל שיוותר תקציב.

למי התכנית מיועדת?

תאגיד ישראלי המשווק ומוכר מוצרים המיוצרים על ידו ו/או מספק שירותים לשוק היעד.

עבור חדירה לשוק יעד חדש או מהלך שיווקי חדש אשר נועד להגדיל את מכירות המוצר או השירות בשוק היעד

לא כולל שירותי סחר, שירותי ייעוץ, שירותי תיווך, שירותים פיננסיים, שירותי בידור, ייעוץ משפטי, ייצוג של גורם זר בישראל, שירותי דת, ספורט, חינוך, עריכת סקרים בישראל, שירותי תיירות ומוצרים ושירותים המיועדים לגורמים צבאיים בלבד.

 כמה כסף אפשר לקבל?

50% מההוצאות המוכרות,

בתכנית של"ב – עד לתיקרה של 300,000 ש"ח לשנתיים

בתכנית כסף חכם - עד לתיקרה של 500,000 ש"ח לשנתיים ועבור הודו, סין ויפן, 50% מההוצאות המוכרות, עד לתיקרה של 750,000 ש"ח לשלוש שנים.

 אילו הוצאות מוכרות?

הוצאות עבור הרחבת פעילות השיווק בחו"ל - חדירה לשוק יעד חדש או מהלך שיווקי חדש אשר נועד להגדיל את מכירות המוצר או השירות בשוק היעד

הוצאות כגון: ייעוץ מקומי, שכר עובד בחו"ל, ייעוץ, פרסום ושיווק מקוון, תערוכות, טיסות, תקינה וביטוח

 בין תנאי הסף

  • תאגיד ישראלי

בתכנית של"ב

  • היקף הייצוא השנתי הישיר של החברה בשנים 2018, 2019 נמוך ממיליון ש"ח
  • מחזור המכירות השנתי בין חצי מיליון ₪ ל-100 מיליון ₪ או גיוס הון בהיקף של לפחות 2 מיליון ₪ בשלוש השנים 2017-2019.

בתכנית כסף חכם

  • היקף הייצוא השנתי הישיר של החברה בשנים 2018 ו-2019 גבוה ממיליון ש"ח
  • מחזור המכירות השנתי נמוך מ-200 מיליון ש"ח
  • חדירה לשוק יעד חדש או מהלך שיווקי חדש בשוק קיים

תמלוגים

  • 3% מסכום הגידול בהיקף היצוא במדינת היעד ביחס לשנת הבסיס (בתנאי שגדל ב-50% או במיליון ש"ח) במשך 5 שנים, או עד להחזר סכום הסיוע כולל הצמדה, המוקדם מבין השנים.

המקצה פתוח להגשה עד 21.07.2020 בשעה 12:00