article banner
עלון יעוץ כלכלי

הממשלה אישרה: חבילת "בוסט" להייטק הישראלי

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

בהמשך לפרסומינו האחרון, ודות חבילת ה"בוסט" להייטק הישראלי, שהשיקו רשות החדשנות ואגף תקציבים, אנו שמחים לעדכן על 3 מסלולי מענקים חדשים אשר ייפתחו כבר בתחילת מרץ. 

נזכיר כי חבילת הבוסט הושקה על רקע אתגרי התקופה, במטרה לאפשר הזרמת מימון ישירה לחברות הייטק, ולספק הגדלה משמעותית לקרנות הון סיכון ישראליות על ידי מתן תמריצים לגופים המוסדיים. במסגרת זו הוקמה קרן הזנק ייעודית בהיקף של חצי מיליארד שקלים בשנה. מטרת הקרן לסייע בהקמה ומימון סבבי גיוס הון סיכון לחברות דיפ-טק בכל שלבי ההנבטה משלב הרעיון ועד צמיחה.

הקרן תכלול 3 מסלולי מענקים חדשים שייפתחו להגשה ב-4 במרץ, 2024 להלן פירוט המסלולים:

 

קרן ההזנק - מסלול Pre-Seed

      למי המסלול מיועד?

 • חברות הזנק ישראליות בשלב הPre-Seed, שמפתחות מוצרים המבוססים על טכנולוגיות    עתירות מו"פ, בשלבים מוקדמים וברמת סיכון גבוהה.
 • חברות הנמצאות בשלב פיתוח ראשוני של מוצר טכנולוגי חדשני, תיקוף שוק וביצוע הוכחת היתכנות טכנו-כללית - במטרה להוריד את הסיכונים העיקריים ולהגיע לאבני דרך שיאפשרו את סבב ההשקעה הבא.
  1. גיוסו לא יותר מ-1.5 מיליון מיום התאגדותן ועוד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה.
  2. סך הכנסותיהן לא עולה על 300,000 בשנה הקלנדרית האחרונה.

     מה תוכלו לקבל?

 • רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Pre-Seed בשיעור מענק 60% מגובה סבב ההשקעה ועוד לתקרת מענק של 1.5 מיליון ש"ח. 
 • לחברות אשר:
  1. פועלות באזור פיתוח א'
  2. עומדות בתנאים של חברה מועדפת (אחד היזמים המחזיק לפחות 33% הם מאוכלוסייה תת ייצוג בהייטק: ערבים, חרדים ונשים)

תקרת המענק תהיה 1.65 מיליון 

 

קרן ההזנק - מסלול Seed

     למי המסלול מיועד?

 • חברות הזנק ישראליות בשלב סבב השקעה סיד שמפתחות טכנולוגיות חדשניות.
 • חברות שנמצאת לאחר הוכחת היתכנות טכנו-כלכלית ראשונית, ולקראת המשך פיתוח, בניית אב טיפוס מתקדם לרבות בחינתו במתקני הרצה וניסויים ראשוניים, והגעה לאבני דרך שיאפשרו את סבב ההשקעה הבא.
 • גייסו לא יותר מ-7.5 מיליון מיום התאגדותן ועד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה. 
 • סך הכנסותיהן לא עולה על 3 מיליון בשנה הקלנדרית האחרונה. 

     מה תוכלו לקבל?

 •  רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה סיד בשיעור מענק 50% מגובה סבב ההשקעה ועד לתקרת מענק של 5 מיליון ש"ח.
 •  לחברות אשר:
  1.  פועלות באזור פיתוח א'
  2.  עומדות בתנאים של חברה מועדפת (אחד היזמים המחזיק לפחות 33% הם מאוכלוסייה בתת ייצוג בהייטק: ערבים, חרדים ונשים).

תקרת המענק תהיה 5.5 מיליון 

 

קרן ההזנק - מסלול Round A

     למי המסלול מיועד?

 • החברה התאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ועיקר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים.
 • החברה פועלת בתחומים עתירי מו"פ, בעלי סיכון גבוה ובשלבים מוקדמים.
 • סך המימון הכספי שהחברה גייסה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה לא עולה על 50 מיליון ש"ח.

 • סך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדרית האחרונה לא עולה על מיליון ש"ח.

 • סבב ההשקעה המבוקש לא עולה על 75,000,000 ש"ח במצטבר ו-50% לפחות מסבב ההשקעה תהיה לצורכי מחקר ופיתוח.

     מה תוכלו לקבל?

 • רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Round A בשיעור מענק 30% מגובה סבב ההשקעה ועד לתקרת מענק של 15 מיליון ש"ח.
 • חברות אשר פועלות באזור פיתוח א', תקבלנה תוספת של 10% על המענק, כך שתקרת המענק תהיה 16.5 מיליון.

 

ליצירת קשר

ליבי נויפלד - מנהלת פיתוח עסקי, ייעוץ: 054-2661245 Libi.noyfeld@il.gt.com