article banner

מענק אומיקרון לעסקים

ביום 4.7.22 אישרה הממשלה חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף האומיקרון , שיוכל להגיע עד לסך של 600,000 ₪ לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, כפי שיופרט להלן:

 1. עצמאים יחידים בעלי עסק קטן – מחזור עסקאות של עד 300 אלפי ₪.
 2. עצמאים עם מחזור פעילות בשנת 2019 מעל 300 אלפי ₪ ושאינו עולה על 80 מיליון ₪.
 3. חברות (לרבות שותפויות) עם מחזור פעילות בשנת 2019 שבין 18 אלפי ₪ ושאינו עולה על 80 מיליון ₪.

להלן פרטים לגבי אופן חישוב המענק עבור כל אחת מהקבוצות הנ"ל:

 1. עצמאים יחידים בעלי מחזור עסקאות של עד 300 אלפי ₪

תנאים לקבלת המענק:

 • מחזור פעילות ממוצע לחודש בשנת הבסיס גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪
 • ירידה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות 1-2-2022, ביחס לתקופה המקבילה לה בשנת הבסיס, בשיעור של 25% לפחות;
 • מחזור העסקאות לשנת 2021 בתוספת מענקי הקורונה (מענק הוצאות קבועות/מענק סוציאלי/ מענק בעלי שליטה) ששולמו לעוסק אינו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות של העסקים בשנת הבסיס, בהתאם למועד פתיחת העסק:

 • 18,000 ₪ עד 50,000 ₪ - 3,000 ₪.
 • 50,000 עד 100,000 ₪ - 4,350 ₪.
 • 100,000 ₪ עד 150,000 ₪ - 5,300 ₪.
 • 150,000 ₪ עד 200,000 ₪ - 6,250 ₪.
 • 200,000 ₪ עד 250,000 ₪ - 8,000 ₪.
 • 250,000 ₪ עד 300,000 ₪ - 9,350 ₪.

(*) יש לציין כי סכומי המענק הנ"ל חלים גם על חברה או שותפות בעלי מחזור עסקאות של עד 300 אלפי ₪.

הערות:

 • לעסק שפעל לפני תחילת שנת 2019 יבוצע חישוב שיעור הירידה במחזורים בין תקופת הזכאות 1-2/2022 לבין תקופת הבסיס – 1-2/2019. המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק הינו המחזור שדווח למע"מ לשנת 2019. בחישובים הללו לא יכללו עסקאות של מכירות הוניות (ציוד ורכוש קבוע של העסק).
 • לעסק חדש שנפתח במהלך שנת 2019 יבוצע חישוב של המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק לפי המחזור החודשי הממוצע מחודש הדיווח הראשון למע"מ לאחר ההקמה, עד חודש פברואר 2020, כפול 12.

חישוב תקופת הבסיס במקרה זה יהיה מחזור חודשי ממוצע מחודש לאחר ההקמה עד חודש פברואר 2020, כפול 2.

 • לעסק חדש שנפתח במהלך שנת 2020 ולא יאוחר מיום 28.2.21 יבוצע חישוב של המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק לפי המחזור החודשי הממוצע מ- 1.3.21 עד 31.12.21, מוכפל ב-12.

חישוב תקופת הבסיס לעסק האמור, יהיה לפי המחזור החודשי הממוצע מ- 1.3.21  2021 עד 31.12.21, מוכפל ב- 2.

 • לעסק חדש שנפתח מיום 1.3.21 ולא יאוחר מיום 31.12.21 יבוצע חישוב של המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק לפי המחזור החודשי הממוצע מחודש הדיווח הראשון למע"מ לאחר ההקמה, עד 31.12.21, כפול 12.

חישוב תקופת הבסיס במקרה זה יהיה לפי המחזור החודשי הממוצע מחודש הדיווח הראשון למע"מ לאחר ההקמה, עד 31.12.21, כפול 2.

 1. עצמאים בעלי מחזור פעילות בשנת 2019 של מעל 300 אלפי ₪ ועד 80 מיליון ₪

תנאים לקבלת המענק:

 • ירידה במחזור העסקאות בתקופה 1-2/2022 ביחס לתקופה המקבילה לה בשנת הבסיס בשיעור של 25% לפחות;
 • מחזור העסקאות לשנת 2021 בתוספת מענקי הקורונה (מענק הוצאות קבועות/מענק סוציאלי/ מענק בעלי שליטה) ששולמו לעוסק אינו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

אופן חישוב המענק:

סכום המענק יחושב כהכפלה של מחזור עסקאות בתקופת הבסיס במקדם הסיוע (הנמוך מבין תוצאת הנוסחה לבין 40%), והכפלת תוצאה זו ב-% הפיצוי בהתאם לטבלה שלהלן:

שיעור הירידה במחזור                                       אחוז הפיצוי

0-25%                                                       0%

25-40%                                                     10%

41-60%                                                     20%

61-80%                                                     35%

81-100%                                                   50%

(*) המענק המינימלי: 9,350 ₪, המענק המקסימלי: 600,000 ₪.

נוסחת מקדם מענק סיוע:

(הוצאות שכר נחסכות + 0.85*תשומות 2019) - 1/                                                מחזור עסקאות בשנת הבסיס

 • במקרים בהם רשות המסים שוכנעה כי המקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק, ניתן לקבוע שיעור מקדם אחר כאשר המענק יכלול בתוכו רווח עד תקרה של 15,000 ש"ח. בכל מקרה המקדם לא יעלה על 40%.
 • הוצאות שכר נחסכות: סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות בעבור כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בדרך אחרת, מוכפל ב-6.
 • סכום השכר הקובע מחושב ע"פ שכר העבודה ששולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור עסקאות בתקופת הבסיס כפי שדווח לרשות המסים בטופס 102, בהפחתת שכר העבודה ששולם בתקופת הזכאות (חודשים 1-2/2022) כפי שדווח לרשות המסים בטופס 102, והתוצאה המתקבלת מוכפלת ב־1.25. סכום זה יוכפל פי 6 לגילום שנתי.

עסקים חדשים:

עסק שהחל לפעול לאחר 1.1.2019 אך לא יאוחר מ- 31/12/2019 - ההשוואה לחודשים המקבילים תיעשה לפי מחזור עסקאות ממוצע בתקופת הבסיס, כמפורט: 

 • מחזור העסקאות מיום תחילת הדו"ח העוקב ליום פתיחת העסק ועד ל-29 בפברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2.

לדוגמה: עסק שהחל לפעול ב-15/6/2019 – המחזור הממוצע החודשי יחושב כסכום העסקאות מ-1/7/2019 עד 29/02/2020, מחולק ב-8 ומוכפל ב-2.

עסק שהחל לפעול החל מ-1.1.2020 עד 31.12.2021 ההשוואה לחודשים המקבילים תיעשה לפי מחזור עסקאות ממוצע, כמפורט:

 • מחזור העסקאות מיום 01.03.2021 או מיום 01 לחודש שלאחר תום תקופת הדיווח התקופתי הראשון, לפי המאוחר, ועד 31.12.2021 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2.
 1. חברות עם מחזור פעילות בשנת 2019 של 18 אלפי ₪ ועד 80 מיליון ₪

תנאים לקבלת המענק:

 • חברה או שותפות - מחזור עסקאות לשנת הבסיס עולה על 18,000 ש"ח ועד 80 מיליון ש"ח 
 • איחוד עוסקים – מחזור כלל האיחוד לשנת הבסיס עולה על 18,000 ש"ח ועד 150 מיליון ש"ח (חברה באיחוד מעל מחזור עסקאות של 80 מיליון ש"ח אינה זכאית להגשת תביעה למענק).
 • ירידה במחזור העסקאות בתקופה 1-2/2022 ביחס לתקופה המקבילה לה בשנת הבסיס בשיעור של 25% לפחות;
 • מחזור העסקאות לשנת 2021 בתוספת מענקי הקורונה (מענק הוצאות קבועות/מענק סוציאלי/ מענק בעלי שליטה) ששולמו לעוסק אינו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

אופן חישוב המענק:

סכום המענק יחושב כהכפלה של מחזור עסקאות בתקופת הבסיס במקדם הסיוע (הנמוך מבין תוצאת הנוסחה לבין 40%), והכפלת תוצאה זו ב-% הפיצוי בהתאם לשיעור הירידה במחזור, ניתן לראות הסבר לעיל בעמוד 3.

עסקים חדשים – ההשוואה לחודשים המקבילים תיעשה לפי מחזור עסקאות ממוצע בתקופת הבסיס (כמפורט בסעיף 2).

 המענק מחושב על פי ארבעה משתנים עיקריים:

 • מחזור העסק - ככל שהמחזור של העסק גבוה יותר, כך המענק יהיה גבוה יותר (עד 600 אלפי ש"ח).
 • ירידה בהכנסות - ככל שהירידה בהכנסות העסק בעקבות משבר הקורונה חדה יותר, המענק יהיה גבוה יותר. משתנה זה נבדק לפי מדרגות: עסק שהכנסותיו בינואר פברואר 2022 ירדו בשיעור של עד 25% ביחס לתקופה המקבילה לה בשנת הסיס, לא יהיה זכאי לפיצוי כלל.
 • מקדם מענק סיוע (עד 40%) - בחישוב המענק מובא בחשבון הפער בין התשומות של העסק בשנת הבסיס (הוצאות על דמי שכירות, חומרי גלם וכיו"ב) להכנסותיו בשנת הבסיס, באופן שבו ככל שהעסק "יעיל" יותר - כך המענק גדול יותר.
 • התאמת בגין הוצאות שכר נחסכות - עובדים שהוצאו לחל"ת/פוטרו בגלל משבר הקורונה ונהנה מהטבות החל"ת "יוענש" על כך בהפחתה של המענק.

לקריאת המסמך לחץ כאן [ 363 kb ]

 

אנחנו כאן כדי לסייע

הקמנו בפאהן קנה צוות מיוחד במטרה לתת מענה לעסקים המתמודדים עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה בסוגיות פיננסיות, כלכליות, עסקיות וניהוליות בוערות. משרדנו מלווה עסקים בקבלת מענקי קורונה השונים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא. ראו מטה פרטי התקשרות עם המומחים שלנו.

 

רו"ח בת חן אבידן, מנג'רית, פאהן קנה סניף ראש פינה

Bat-Hen.Avidan@il.gt.com

077-7706480