article banner

הקלות והנחיות למוסדות הציבור

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (COVID-19) במדינות רבות ברחבי העולם ובכללותן בישראל, נוקטים בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף. לפעולות אלו השלכות משמעותיות, עכשיו ובעתיד, על תפקודן השוטף של מוסדות ציבור בארץ.

בעקבות המצב, פרסם החשב הכללי מספר הנחיות והקלות במטרה לעזור כמה שניתן ולהקל על מוסדות ציבור.

להלן תמצית ההקלות:

1. הקרן להלוואות בערבות המדינה - הקרן תעניק הלוואות לגופים שנפגעו מנגיף הווירוס, תוך כך שהגופים יעמידו פיקדון בשיעור של 10% בלבד וערבות אישית או צד ג' על מלוא סכום ההלוואה. מוסדות ציבור, המעניקים שירותים לממשלה בתחומי הבריאות, הרווחה והחינוך, יקבלו את ההלוואה ללא צורך העמדת ערבות אישית או צד ג'.

2. מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020 - ועדת החריגים, בהעדר תקציב מדינה מאושר, אישרה על חלוקת מקדמות בגובה של כ-500 מיליון ₪ למוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה וזאת בעבור פעילות שבוצעה או עתידה להתבצע במהלך 2020.

מוסדות ציבור להם אושרה המקדמה יכולים להיכנס לאתר פרסום התמיכות הממשלתי: www.tmichot.gov.il ולמצוא נתונים אודות התמיכה.

כמו כן, הוועדה מנסה לאתר מבחני תמיכה חדשים ונוספים בתחומים הרלוונטיים על מנת לבחון ולקדם תשלום תמיכות לגופים הציבוריים.

3. הקפאת ביקורות במוסדות ציבור - יצאה הוראה על הקפאת כל הביקורות הנערכות במוסדות הציבור הנתמכים מתקציב המדינה וזאת במטרה להקל על עומס העבודה שחל כרגע על אותם גופים. בנוסף נקבע כי לא ייפתחו הליכי ביקורת חדשים כלפי מוסדות ציבור. הודעה מסודרת על הקפאת הביקורות תועבר לגופים הרלוונטיים.

4. אישור חריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגירעון המרבי - מוסדות ציבור אשר מחזור פעילותם נפגע כתוצאה מנגיף הווירוס, יקבלו אישור חריגה משיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור הפעילות ושיעור הגירעון המרבי ביחס למחזור הפעילות ולא לפי השיעורים הקבועים כיום בנוהל התמיכות מתקציב המדינה.

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

אייל ברוידא, מנהל תחום מלכ"רים 03-7106633

דוא"ל: eyal.broyde@il.gt.com

5. דחיית מועדים לתשלומים והגשת דוחות לרשויות המס - בעקבות המשבר הנוכחי, רשות המסים פרסמה מספר הודעות לעניין דחיית מועדי התשלום והגשת דוחות.

להלן המידע שפורסם עד כה:

  • הארכת תוקף אישורים על ניכוי במקור וניהול ספרים – רשות המסים פרסמה כי תוקף האישורים על ניכוי במקור וניהול ספרים שמועדם פג ביום 31.3.2020 יוארכו עד ליום 30.4.2020. להודעה לחץ כאן.
  • ארכות למלכ"רים וחברות לתועלת הציבור – רשות התאגידים פרסמה כי מועד הדיווח השנתי לרשות התאגידים בגין מלכ"רים וחל"צ נדחה ליום 31.7.2020. עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנת 2021, המועד נדחה עד ליום 31.7.2020 או עד למועד הארכה השלישית בהתאם להסדר אורכות למשרדי רו"ח. להודעה לחץ כאן.
  • הארכת אישורי מס הכנסה תיאומי מס – רשות המסים פרסמה כי האישורים בגין תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 הוארך עד לתאריך תשלום משכורת חודש מאי ולא יאוחר מיום 13.6.2020. כמו כן, אזרחים שזקוקים לתיאומי מס חדשים מתבקשים לעשות זאת באמצעים מקוונים. להודעה לחץ כאן [ 120 kb ].
  • דוחות ניכויים שנתיים משכר (טופס 126) ושלא משכר (טופס 856) – רשות המסים פרסמה ביום 03 במרץ 2020, הודעה בדבר אורכה להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (856) (להלן: "דוחות ניכויים"), עד ליום 31 במאי 2020.

לתשומת לב כי בהתאם להודעה, החל משידור דוחות הניכויים לשנת המס 2019 תהיה אפשרות להגשת טופס הצהרה באופן מקוון בלבד.

לקישור להנחיות רשות המסים לחץ כאן [ 187 kb ].

ביטוח לאומי דמי אבטלה בתקופת הקורונה – ביטוח לאומי פרסמו הנחיות לקבלת דמי אבטלה בתקופת הקורונה. לקישור להנחיות לחץ כאן.

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

עינת מליאר, מנהלת תחום מיסוי פרט ניהול ספרים ומלכ"רים 03-7106623

דוא"ל: Einat.Maliar@il.gt.com

בנוסף, זרוע הקיימות של פאהן קנה, Good Vision יצאה בימים האחרונים בפעילות במסגרתה יוענק ליווי לארגונים או יחידים המבקשים לתרום ולהתנדב בעידן הקורונה.

  • ייעוץ וליווי המלכר בתהליכי איתור וניהול תרומות מהמגזר העסקי
  • הכנת תיקי פרויקטים לתרומה
  • בנית מערך דיווחים יעדים ומדידה עבור תורמים
  • בניית מערכת ניהול לקבלת התרומות וההתנדבות

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

עברי ורבין, מנכ"ל חברת GOOD VISION 

03-5600153

 דוא"ל: ivri.verbin@goodvision.co.il