article banner
מן העיתונות

השפעת תגמול מבוסס הישגים על אי תלותו של המבקר הפנימי

תגמול מבוסס הישגים משפיע על אי תלותו של המבקר הפנימי?

לא מעט מהמבקרים הפנימיים השכירים בישראל מקבלים חלק משכרם כפונקציה של ביצועי החברה או של ביצועיהם. האם החברות המשלמות למבקריהן על פי ביצועים מקבלות ביקורת אפקטיבית? המאמר להלן בוחן את נושא טעון זה.

מאת יוסי גינוסר, רו"ח, מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ וברק ציפרוט, רו"ח, מנהל תחום גופים מוסדיים, פאהן קנה ניהול בקרה. פורסם בביטאון המבקרים הפנימיים.