פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה

דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2018 הערוכים בהתאם

רו"ח בתפקידיהם השונים

(חשבים ומנהלי כספים כמו גם רו"ח מבקרים ) נדרשים מעת לעת לדוגמאות של ביאורים לדוחות כספיים לסעיפים שונים. לעיתים, הדבר נדרש לנושאים חדשים בדוחות הכספיים של הישות המדווחת ולעיתים נדרש הדבר לסעיפים בהם עלינו לבצע שינויים עקב שינויים בתקינה החשבונאית או החקיקה .
אנו מוצאים לעזר רב את ההסתייעות "בדוחות כספים לדוגמה" , הן לעניין עריכת ביאורים כאמור והן לצרכי בקרה מעת לעת , לביאורים שונים שאינם נכללים בדוחות הכספיים לשנה שקדמה או שיש לעדכנם.

לאור החשיבות הרבה של דוחות שכאלה, והעדר מענה לכך לרבים מחבריי, מצאנו לנכון בסיוע המחלקה המקצועית במשרד, להנגיש לציבור עורכי הדוחות הכספיים מהדורה זו של "דוחות כספיים לדוגמה" המותאמת לדוחות הכספיים המאוחדים של שנת 2018 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS 

לדוגמה לשנת 2018 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומייםIFRS