דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2016, הערוכים לפי תקני IFRS - הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

לשם הנוחות כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר המפרט בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2015, כמו גם סקירה של דגשים רלוונטיים נוספים ובכלל זה סקירה של התפתחויות רלוונטיות מהעת האחרונה בתקנות ניירות ערך. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS. עם זאת, הם אינם כוללים את כל דרישות הגילוי האפשריות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.

דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2016, הערוכים לפי תקני IFRS אילוסטרציה של מפת עולם