דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2017 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של שנת 2017 של החברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים קישורים כדלקמן:

  • לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2017 הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 לחץ/י כאן [ 4482 kb ]. הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים כוללים, בין היתר, דרישות גילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות חדשות לתקנים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970. לנוחותכם, במסגרת פתיח לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים נכלל מזכר הכולל דגשים והבהרות המפרט, בין היתר, בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2016. תשומת הלב מופנית להיבטים הנוגעים ליישום לראשונה של תקנים חדשים והגילויים הנדרשים בגינם.  
  • למידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2017, הנדרש מכוח תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, בפורמט PDF לחץ/י כאן. המידע הכספי הנפרד לדוגמה ערוך בהתאם לעקרונות תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.

מדרג רגולציה - בחודש מרץ 2017 פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "התיקון" ו-"תקנות הדוחות") בדבר מדרג רגולציה  - ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם (להלן - "תאגיד קטן פטור"). בהמשך לאמור, ביום 24 באפריל 2017 פרסם סגל הרשות את עמדה משפטית 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור (להלן - "העמדה המשפטית"), הכוללת במסגרתה בין היתר, קובץ שאלות ותשובות בנושא אופן יישום ההקלות שפורסמו במסגרת התיקון.

בהתאם לתיקון, תאגיד קטן פטור אינו מחויב עוד בפרסום דוחות ברבעונים הראשון והשלישי (דוחות הכוללים דוחות כספיים ביניים, דוח דירקטוריון לתקופת הביניים, דוחות כספיים נפרדים, עדכוני פרק תיאור עסקי התאגיד, הצהרות מנהלים לגבי הבקרה הפנימית וכל מידע אחר הנדרש מכוח תקנות הדוחות). במסגרת העמדה המשפטית מובהר כי ההקלה האמורה חלה כברירת מחדל, ועל כן, תאגיד קטן פטור אינו נדרש לקבל החלטה פוזיטיבית בנוגע לאימוץ ההקלה. עם זאת, תאגיד קטן פטור רשאי להחליט שלא לאמץ את ההקלה ולהמשיך לפרסם את דוחות הרבעון הראשון והשלישי לפי מתכונת הדיווח שחלה על תאגידים שאינם קטנים.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה של העמדה המשפטית 
לחץ/י כאן.

לחוזר המחלקה המקצועית בנוגע לפרסום התיקון ברשומות מחודש אפריל 2017 
לחץ/י כאן.

דוחות כספיים לדוגמה אלו ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 וכוללים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970. בהתאם, הם כוללים דרישות גילוי ומספרי ההשוואה העשויים להידרש בדוחות כספיים ביניים לרבעון הראשון, השני והשלישי של שנת 2017 (לרבות נתוני הרבעון השוטף ונתוני התקופה המצטברת). בשבועות הקרובים המחלקה המקצועית תפרסם דוחות לדוגמה הערוכים במתכונת חצי שנתית במתכונת התואמת את עקרונות התיקון לתקנות הדוחות.

 
הדוחות הכספיים לדוגמה נועדו להוות כלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך, ככל שהאמור מתייחס לדיווח כספי לתקופות ביניים. בשל כך הם כוללים מגוון רחב של דרישות גילוי אפשריות. עם זאת, הם אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך. כמו כן, אין לראות בשימוש בהם כייעוץ או מתן חוות דעת.

יצוין כי בהמשך השנה ייתכן ונפרסם עדכונים לדוחות הכספיים לדוגמה הערוכים לתקופות ביניים.