article banner
מאמרים בתחום הבקרה

כיתות כוננות עירוניות – המלצה לביקורת פנימית ברשות

ארז מימון ארז מימון

כיתות כוננות עירוניות

בחודשים האחרונים מדינת ישראל נמצאת במצב מלחמה בו קיבלו כיתות הכוננות של הרשויות מימד חדש, אנו עדים לגידול משמעותי בהיקף כיתות הכוננות, האמצעים שלהם ואף הרחבת המשימות והיעוד שלהם. לצד השינוי המבורך בהעצמת גופי הכוננות, קיימת חשיבות גבוהה לבצע את התהליך באופן סדור, תוך מקסום היכולות ומזעור סיכונים.
 
בשילוב מומחה יוצא שב"כ, שאף שותף  ללחימה הנוכחית תוך עבודה צמודה לכיתות הכוננות של העוטף .
חברת פאהן קנה ניהול בקרה, פיתחה ביקורת ייעודית לבחינת מערך הכוננות העירוני אשר בוחנת בין היתר את התחומים הבאים :
 • קיומה של תפיסת הפעלה
 • מיפוי צרכים בשוטף ובחירום 
 • מיפוי אזורים מאוימים /רגישים וגיבוש מענה 
 • תהליכי בקרה על רישיונות חברי הכוננות
 • תהליכי אחסנה ואבטחת הנשקים
 • בטיחות באחזקת נשק
 • התאמת החמ"ל ליכולות החדשות 
 • קיומם של עזרים ללחימה 
 • שיגרת אימונים 
 • בטיחות באימונים
 • הפקת לקחים ממלחמת חרבות ברזל
 • שימוש ביכולות טכנולוגיות בארגון, כגון מצלמות, לשימוש מערך הכוננות והמשטרה בחירום 
נשמח לייעץ ולהנחות אתכם בביקורת למערך כיתות הכוננות העירונית