article banner
עלון ייעוץ כלכלי

הערכת שווי לצרכי מס בשינוי מבני בעסקאות M&A

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

ארגון ה- OECD פרסם את הדו"ח הסופי

(הכולל 15 פעולות) בעניין מאבק בתכנוני מס אגרסיביים הנעשים בחברות רב-לאומיות (( MNEs בעידן הכלכלה הדיגיטלית.
דו"ח זה כולל הנחיות מפורטות ליישום עיקרון "הזרוע הארוכה" (בחינת שווי שוק לעסקאות בין צדדים קשורים). הדו"ח מתייחס, בין היתר, להנחיות חדשות בנוגע להערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים כחלק משינויים מבניים ב- MNEs.

רפורמת ה- BEPS חיה ובועטת בישראל

כך למשל, בפס"ד ג'יטקו בע"מ נ' פ"ש כ"ס ("פס"ד מיקרוסופט"), בית המשפט מסתמך ומצטט את הקווים המנחים של ה- OECD וטוען כי: "מרכיב הסינרגיה בוודאי שמשפיע על ערכם של הנכסים (האחרים) בעסקה ולפיכך יש להביאו בחשבון בקביעת שווי השוק שלהם". מדובר בפס"ד תקדימי בתחום רפורמת ה- BEPS.

הלכה למעשה, בית המשפט קיבל במסגרת פס"ד את עמדת רשויות המס, לפיה יש לשלם מס בגין העברת פעילות בין חברות קשורות. בעקבות מתן פסק הדין שילמה מיקרוסופט מסים בסך של למעלה מ-100 מיליון ש"ח.

ארגונים שלא יהיו מוכנים מראש להשפעות השינויים החדשים המוכתבים על ידי רשויות המס בישראל יתקשו לקדם עסקאות M&A ושינוי מבנה עסקי בארגון. עכשיו זה הזמן לאמוד את השפעת ה- BEPS על עסקי הפירמה ולוודא שהמודל העסקי המוצג על ידי הארגון תואם לדפוסי החשיבה של הוראות ה- BEPS.

מחלקת היעוץ הכלכלי של פאהן קנה יועצים Grant Thornton Israel תשמח לעמוד לרשותך, לייעץ ולסייע בכל הנוגע להשלכות רפורמת ה- BEPS על עסקת M&A.

להרחבה בעניין רפורמת ה- BEPS והשלכותיה על הערכת השווי של נכסים בלתי מוחשיים לעלון ייעוץ כלכלי בפורמט PDF לחץ/י כאן

לפס"ד מיקרוסופט המלא בפורמט PDF לחץ/י כאן
 
בברכת שנה טובה ומוצלחת!!

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:
 
רו"ח שלומי ברטוב, מנכ"ל ושותף
פאהן קנה יועצים בע"מ Grant Thornton Israel
טל': 03-7111690
Shlomi.Bartov@il.gt.com

רו"ח רומן פלק, דירקטור
פאהן קנה יועצים בע"מ Grant Thornton Israel
טל': 03-7111690
Roman.Falk@il.gt.com