• Tase up - זירת מסחר חדשנית המאפשרת לחברות טכנולוגיה ונדל"ן להיסחר בבורסה לניירות ערך בת"א, מבלי להיות מונפקות.
פלטפורמה שגובשה במיוחד עבור חברות פרטיות, במטרה לאפשר להן לגייס כספים ממשקיעים מוסדיים ולקוחות כשירים.


• מסלול הטבה מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת ידע
הרשות לחדשנות השיקה תכנית להגנה על השקעות של גופים מוסדיים המשקיעים בחברות היי טק ישראליות


• (Special Purpose Acquisition Company)- SPAC

מדובר בחברות שמכונות "צ'ק פתוח" (בלנק צ'ק), משום שהן מגיעות לשוק ללא פעילות עסקית כלשהי, אלא עם "הר של מזומן" להשקעה. בפועל, זו חברה ציבורית שעברה הליך של אישור תשקיף וגיוס כסף מהציבור, ומטרתה היחידה היא מציאת פעילות עסקית מתאימה לרכישה או למיזוג לתוכה.