article banner

העשרה לחברי ועדות ביקורת

זכוכית מגדלת

רקע

בשנים האחרונות גדל היקף התביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה בארה"ב ובעולם. דירקטורים יודעים שאם אינם פועלים לטובת החברה בתום לב הם עלולים להיתבע בדין אזרחי, ולעיתים אפילו פלילי. כיום האצבע קלה על ההדק בתביעות נגד דירקטורים. הגידול במספר התביעות נובע מתוספת אחריות על נושאי משרה ודירקטורים, כאשר המובילים בתוספת אחריות הינם חברי ועדות ביקורת. חוק סרביינס אוקסלי, המלצות ועדת גושן ותקנות של רגולטורים בישראל הוסיפו לקבוצה זו של דירקטורים אחריות רבה.

מטרת התוכנית

מטרתה העיקרית של התוכנית הינה להעשיר את הידע של חברי ועדות ביקורת בחברות ציבוריות, באשר לאמצעים העומדים לרשותם, המסייעים להם לעמוד בדרישות כדירקטורים. פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ הבחינה בצורך של דירקטורים לקבל באופן מרוכז ושוטף מידע רלוונטי עבורם ועל כן הושקה תוכנית ההעשרה.

התוכנית מיועדת לדירקטורים, חברי ועדות ביקורת.

במסגרת תוכנית ההעשרה:

  • יערכו מפגשים של דירקטורים מהחברות המובילות בישראל במתכונת מועדון ארוחת בוקר, שיכללו הרצאות ייחודיות בנושאים מקצועיים הנוגעים לעבודת ועדות הביקורת.
  • יינתנו הרצאות ייחודיות בנושאים מקצועיים במסגרת ישיבות דירקטוריון / ועדות ביקורת של החברות המשתתפות.
  • יופצו למשתתפים חומרים מקצועיים על מנת לסייע להם בעבודתם השוטפת.

לרישום לתוכנית לחץ/י כאן

לפרטים נוספים: נעה אליהו, 03-7106663, Noa.Eliyahu@il.gt.com