article banner

היבטי מס של אופציות לעובדים ולנותני שירותים

עם תחילת החזרה המבורכת לשגרה, גלי ההדף של משבר הקורונה עדיין ממשיכים ללוות אותנו.

כפועל יוצא, חברות רבות נדרשות לבחון מחדש את התנהלותן בעקבות המצב החדש שנוצר.

מתוך הצורך בצמצום הוצאות ועל מנת להקל על תזרים המזומנים, חברות רבות בוחרות לתגמל עובדים במכשירים הוניים, כגון: אופציות ומניות או מכשירים סמי הוניים, כגון: אופציות פאנטום.

כך גם, יותר ויותר נותני שירותים וספקים מוכנים להעניק לחברות את שרותיהם בתמורה לזכויות הוניות באותן חברות כתחליף לתשלום במזומן ו/או כשילוב עם תשלום מופחת של מזומן.

כמו כן, הקצאת מכשירים הוניים לעובדים ולנותני שירותים וספקים עשויה לחזק את הקשר והמחויבות שלהם להצלחת החברה ולעליית שוויה ובמקביל גם לאפשר לעובדים ליהנות מהטבות המס.

עם זאת חשוב לזכור כי עמדת רשות המסים לעניין האפשרות ליהנות מהטבות המס הינה מאוד נוקשה וכי סטייה מהוראות הסעיף או שינוי שבוצע בדיעבד בתנאי התוכנית ללא קבלת הסכמה מראש מאת רשות המסים במסגרת החלות מיסוי (רולינג), עלולה להביא לביטול הטבות המס.

לנוחיותכם מובאות להלן מספר נקודות למחשבה בנושא היבטי המס בהענקת אופציות לעובדים ונותני שירותים:

  1. עדכון תוספת מימוש שנמצאת עמוק מחוץ לכסף

לאור המצב, יתכן כי תוספת המימוש שנקבע לעובדים אינה משקפת את שווי החברה בשנים הקרובות, על מנת לשמר את העובדים ולתמרץ אותם להמשיך לתרום לחברה, ניתן לבחון ביצוע פניה לרשות המסים בבקשה לקבלת רולינג המאשר את עדכון תוספת המימוש. חשוב לציין כי על השינוי להיות אחיד וגורף לכלל עובדי החברה (או לקבוצה גדולה של עובדים). רשות המסים עשויה לדרוש במסגרת הרולינג שתוציא למנות מחדש את תקופה החסימה של 24 חודשים.

לחילופין, במקרה שבו האופציות של העובדים נמצאות עמוק מחוץ לכסף, רשות המסים מאפשר קבלת רולינג להקצות מניות בכורה שיאפשר לעובדים ליהנות מהטבות מס במועד EXIT, בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים.

  1. אופציות תלויות ביצועים, כאשר תנאי הביצוע הפכו ללא ראליים

לאור המצב, יתכן כי מנגנון הביצוע שנקבע כבר אינו ראלי ועל מנת לשמר את העובדים בחברה ולתמרץ אותם, ניתן לשקול פניה לרשות המסים בבקשה לקבלת רולינג המאשר עדכון המנגנון בהתאם לתנאים שהשתנו. רשות המסים תוכל לדרוש במסגרת הרולינג שתוציא למנות מחדש את תקופה החסימה של 24 חודשים.

  1. בחינת הקצאת מכשירים הוניים לעובדים ו/או נותני שירותים כתחליף לשכר או לחוב

לאור קשיי הנזילות בחברה, תוכל החברה לבחון הסדרת תשלום שכר לעובדים או חוב לנותני שירותים באמצעות הקצאת מהכשירים, כגון אופציות ומניות.

חשוב לזכור כי להקצאה כאמור עשויות להיות השלכות מס מהותיות הן על החברה המקצה והן על העובד או נותן השירותים, ולכן יש לבחון את הנושא בקפידה טרם ביצוע כל פעולה.

  1. הזדמנות להעניק אופציות עם תוספת מימוש נמוכה בחברות הכפופות להוראות דיני המס האמריקאים

חברות הכפופות להוראות דיני המס בארה"ב המחייבים הקצאת אופציות לעובדים במחיר שוק בהתאם לשווי החברה בכפוף להוראות סעיף A409 לקוד המס האמריקאי. לפיכך לאור המצב, ככל שחלה ירידה בערכה של החברה, זו תוכל עתה להעניק אופציות בכפוף לביצוע הערכת שווי עדכנית.

משרדנו ישמח לסייע לחברתכם בביצוע הערכת השווי העדכנית.

  1. הקצאת זכויות הוניות בחברה ציבורית

בחברה ציבורית ההטבה לעובד ממוסה בהתאם למנגנון מיוחד, לפיו במועד שבו העובד יחליט למכור את האופציות/מניות שהוענקו לו, רווח ההון שהוא יידרש לשלם יפוצל לשני מרכיבים, כדלהלן: המרכיב הראשון - ההפרש בין תוספת המימוש שנקבע לעובד במסגרת הסכם ההקצאה למחיר הממוצע של המניה בשלושים ימי המסחר שקדמו להקצאה יתחייב במס שולי (קרי, של עד 47%). המרכיב ששני - היתרה תהנה מהטבת המס של 25% (שיעורי המס לפני מס ייסף, ככל שרלוונטי).

כך שאם מדובר על חברה ציבורית, שמחיר המניה שלה ירד בחדות לאחרונה אולם שב והתאושש, רצוי להמתין עם הקצאות לעובדים בתקופה הקרובה, וזאת על מנת שמחיר המניה הממוצע ישקף שוב נכונה את שווי השוק של המניה וכך מרכיב הרווח בידי העובד במועד המימוש שיהיה חייב במס שולי יהיה נמוך יותר.

  1. זכויות הוניות של עובדי רילוקיישן שחזרו לישראל בעקבות הקורונה

ככלל, עמדת רשות המסים היא כי אופציות שהוענקו לעובדים יהיו חייבות במס בישראל אם במועד ההבשלה (VESTING) של אותן אופציות שהה העובד בישראל.

חשוב לציין כי בדרך כלל על האופציות של עובדים ברילוקיישן שהוקצו בחברה בחו"ל לא יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה, לפיכך ככל שיחול מיסוי בישראל הוא יהיה בהתאם לשיעור המס השולי (עד 47% לפני מס ייסף).

סוגיה זו עלתה לאור עמדת רשות המסים ביחס לעובדים הנמצאים ברילוקיישן וחזרו לישראל או לא יכולים לחזור למדינות מוצאם, לאור המצב, וממשיכים לעבוד מישראל.

לגבי עובדים שבחרו לחזור לישראל לצמיתות, יש לבחון פניה לרשות המסים לקבלת רולינג שיאפשר לאותם עובדים ליהנות מהטבות המס במסגרת סעיף 102 לפקודה, קרי ליהנות ממס בשיעור של 25% לפחות על חלק מהכנסתם במועד מכירת האופציות/מניות.

לגבי עובדים הממתינים לחזור למדינות מוצאם, עמדת רשות המיסים גורסת וזאת בניגוד לפרסום מפורש של ארגון ה- OECD, כי אותם עובדים נדרשים לשלם מס בישראל על הכנסתם בזמן שהותם בישראל.

כפועל יוצא, יש לשם לב כי עשויה לעלות טענה מצד רשות המסים כי גם החלק היחסי של האופציות שהבשילו בהיותם בישראל חייב גם הוא במס בישראל. חשוב לציין כי כאמור מאחר ועל האופציות לא יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה, יחול מס בשיעור המס השולי.

עמדה כאמור עשויה ליצור חשיפה לכפל מס בידי אותם עובדים בבואם לממש את האופציות ברשותם ומחייבת בחינה מעמיקה והכנה מתאימה.

  1. חברות הפועלות בהתאם למנגנון הקוסט פלוס

ככלל, במסגרת דיני המס בישראל נקבע כי אופציות המוענקות על ידי חברות האם לעובדים של חברות בנות בישראל יחשבו לחלק מעלות השירותים של אותן חברות  עליהם יחול חישוב הרווח בהתאם למנגנון הקוסט פלוס. החברה בישראל תידרש לשלם מס חברות על הרווח שחושב.

לפיכך, במידה ואותן חברות בנות בישראל ששילמו כל השנים מסים בגין מרכיב האופציות שהוענקו לעובדי החברה בישראל, וכעת נדרשו בעקבות המצב לפטר עובדים ו/או לסגור את פעילותן בישראל,  אנחנו נשמח לסייע לכם לבחון את מנגנון החיוב, לרבות בחינת של האפשרות לתבוע הוצאות ו/או החזרי מס.