article banner

מענק נוסף לעצמאים ומענק לבעלי שליטה (פעימה שניה)

מענק לעצמאים פעימה שניה

התנאים לקבלת מענק לעצמאים:

 1. העצמאי רשום במע"מ כעוסק מורשה או עוסק פטור בלבד.                     
 2. לעצמאי מלאו 20 בשנת 2019.
 3. העצמאי הצהיר על שני הדברים הבאים:    
 • שהעסק היה פעיל ביום 29.2.2020.
 • שהוא צופה כי בחודשים מרץ עד יוני 2020 (4 חודשים), תהיה ירידה במחזור העסקאות של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 – במידה ויתברר כי המחזורים בתקופה הנדרשת לא פחתו, העצמאי יידרש להחזיר את המענק.
 1. סך ההכנסה החייבת והפטורה מכל המקורות, לרבות קצבאות פטורות, שכר דירה למגורים וכדומה, בשנת 2018 או במקרים ספציפיים כמפורט בהמשך, לשנת 2019, לא עלה על 1 מיליון ש"ח ברוטו בשנה.

הכנסה ברוטו על פי התקנה הינה לאחר ניכויים של הוצאות, ולא ניכויים כגון קה"ל גמל וכו' ולפני קיזוז הפסדים. במידה ויש הכנסות משותפות לבני זוג, הן יחולקו באופן שווה ביניהם.

 1. הזכאות לקבלת המענק וגובה המענק, יקבע על פי נתוני דוח 2018 שהוגש לרשויות המס, אך במקרים בהם העסק נפתח בין 1.1.2019 ל-1.10.2019, או שהעסק נפתח ב 2018 אך היה הפסד בשנה זו, הזכאות תיבחן על פי דוח 2019 ובתנאי שיוגש לרשויות המס עד 12.7.2020.
 2. הכנסתו הממוצעת של העצמאי מעסק בשנת 2018 (או 2019 למי שרלוונטי), לא פחתה מסך של 714 ₪ לחודש.
 3. עצמאי שפתח את עסקו לאחר 1.3.2019, ולכן אין מחזורים להשוואה בגין חלק מהתקופה בשנה קודמת, יחושב המחזור שלו לעניין השוואת מחזורים של מרץ עד יוני 2020 מול ממוצע המחזורים בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד 29.2.2020 כשהוא מוכפל ב-4.

מי שפתח את עסקו לאחר 1.10.2019, אינו זכאי למענק.

גובה המענק לעצמאים:

עצמאי שעמד בתנאים שפורטו להלן, יהיה זכאי לקבלת מענק בסך של 70% מהכנסתו מעסק ומשלח יד או 10,500 ש"ח כנמוך.

הפחתת פיצוי – עצמאי שסך ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק או משלח יד אשר בשנת 2018 (או 2019 לפי הרלוונטי) היתה מעל 40,000 ש"ח ועד 83,000 ש"ח, יופחת המענק כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ש"ח, יופחתו 17.3 אגורות. למי שהכנסותיו מעל 1 מילון ש"ח לא תהיה זכאות למענק.

מענק לבעלי שליטה

התנאים לקבלת מענק לבעלי שליטה:

 1. בעל שליטה הוגדר לפי תשלומי ביטוח לאומי כשכיר. יש לוודא כי בתכנת השכר הוגדר מבקש המענק, כבעל שליטה, אחרת לא ניתן יהיה לבקש את המענק (ניתן לבצע תיקון בביטוח לאומי במידה ולא הוגדר כך.
 2. לעצמאי מלאו 20 בשנת 2019.
 3. בעל השליטה מחזיק במניות חברת מעטים (עד 5 בעלי מניות לכל היותר), במישרין או עקיפין.
 4. בעל השליטה קיבל שכר מהחברה בה הוא בעל שליטה, בששת החודשים שקדמו למרץ 2020.
 5. סך ההכנסה החייבת של החברה, שהוא מוכפל בשיעור האחזקה, בתוספת כלל ההכנסות של בעל השליטה (לרבות הכנסות פטורות, שכר דירה וכו'), אינו עלה על 1 מיליון ש"ח בשנת 2018.

במידה והיו הכנסות משותפות לבעל השליטה ובן/בת זוג, הכנסות אלה לעניין החישוב יחולקו שווה ביניהם.

במידה ובעל השליטה הינו בעל מניות ביותר מחברה אחת, יש לסכום את כל הכנסותיו מכל החברות.

 1. הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה בשנת 2018, לא פחתה מסך של 714 ש"ח לחודש. אם החברה החלה פעילות בשנת 2018 או בשנת 2019 לפי התנאים שפורטו, אז ההכנסה כשהיא מחולקת במספר החודשים שבהם היתה החברה פעילה.
 2. הזכאות לקבלת המענק וגובה המענק, יקבע על פי נתוני דוח 2018 שהוגש לרשויות המס, אך במקרים בהם העסק נפתח בין 1.1.2019 ל-1.10.2019, או שהעסק נפתח ב 2018  אך בשנה זו לא שולם שכר לבעל השליטה,  הזכאות תיבחן על פי דוח 2019 ובתנאי שיוגש לרשויות המס עד 12.7.2020.
 3. מחזור החברה ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים מרץ עד יוני 2020 לעומת תקופה זהה בשנת 2019. חברה שהחלה פעילות לאחר 1.3.2019, ולכן אין מחזורים להשוואה בגין חלק מהתקופה בשנה קודמת, יחושב המחזור שלה, לעניין השוואת מחזורים של מרץ עד יוני 2020 מול ממוצע המחזורים בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד 29.2.2020 כשהוא מוכפל ב-4.

חברה שהחלה פעילות לאחר 1.10.2019, אינה זכאית למענק.

גובה המענק לבעלי השליטה

בעל שליטה שעמד בתנאים שפורטו להלן, יהיה זכאי לקבלת מענק בסך של 70% מהכנסתו הממוצעת ממשכורת בשנת 2018 (או 2019 למי שרלוונטי) או 10,500 ש"ח כנמוך.

הפחתת פיצוי – בעל שליטה שסך ההכנסה החודשית הממוצעת משכר אשר בשנת 2018 (או 2019 לפי הרלוונטי) היתה מעל 40,000 ש"ח ועד 83,000 ש"ח, יופחת המענק כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ש"ח, יופחתו 17.3 אגורות. למי שהכנסותיו מעל 1 מילון ש"ח לא תהיה זכאות למענק.

המענק מוגבל לסך של 10,500 ש"ח בגין כל החברות שבהן מקבל בעל השליטה שכר.