article banner

מע"מ בימי קורונה - טיפים מעשיים

ההתפרצות העולמית ובישראל של נגיף הקורונה צפויה להביא לפגיעה משמעותית בפעילות הכלכלית - קשיי גבייה, חדלות פירעון, קיטון בהכנסות, ביטולי עסקאות, מחילת חובות. תקופה זו מציבה אתגרים משמעותיים ומורכבים. במטרה לנסות ולהקל (ולו במקצת) על תזרים המזומנים של העסקים, יובאו להלן מספר נקודות בתחום מס הערך המוסף (להלן -"מע"מ") אשר יש בהם בכדי לסייע:

א. דחיית מועדי דיווח למע"מ

רשות המסים החליטה על מתן ארכה נוספת לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו חודשי, וקבעה כי הדיווח והתשלום עבור חודשים ינואר פברואר 2020 ידחה עד לתאריך 18 במאי 2020.

ב. אי חיוב במע"מ בגין מענקים

לידיעתכם, כי במסגרת תכניות המענקים השונות (המפורטים במבזקים נפרדים), הוחלט כי אלו לא יחויבו במע"מ.

ג. מועד הוצאת חשבונית מס

בהתאם להוראות חוק מע"מ חשבונית תוצא תוך 14 יום ממועד החיוב במס. כלומר, ניתן לדחות את מועד הוצאת החשבונית ובהתאם את מועד הדיווח למע"מ. כך במידה וביצעתי עסקה שמועד החיוב בגינה הוא לקראת סוף החודש (17-30), ניתן להוציא את חשבונית המס בפועל בחודש העוקב (תוך 14 יום) ובהתאם לדחות את מועד הדיווח ותשלום המע"מ ב- 30 יום.

ד. מעבר לבסיס מזומן

מומלץ לבחון אפשרות למעבר לדיווח על בסיס מזומן לצרכי מע"מ. המשמעות היא תשלום מע"מ רק במועד קבלת התמורה מהלקוח ומאידך ניכוי מס תשומות על בסיס מצטבר. בהקשר לכך, נזכיר שבעקבות מספר תיקוני חקיקה מהשנים האחרונות, דיווח על בסיס מזומן רלוונטי בקשר לנותני שירותים בתנאים מסויימים, קמעונאיים קטנים (עד 2 מיליון ש"ח ו/או בתנאים מסוימים עד 3.8 מיליון ש"ח), השכרת נכסים, עסקאות מימון/אשראי, מתן שירותים מתמשכים שלא ניתן להפריד בין חלקיהם ועוד. 

ה. החזרי מע"מ

לרשות המע"מ קיימת סמכות לעכב החזרים במקרים מסוימים. מחלקת המיסים של משרדנו תשמח לסייע בקבלת החזרים באופן מזורז.

ו. חובות אבודים

מוצע לבצע בדיקה ובחינה של יתרות החובות המסופקים וחובות אבודים ולבחון עמידה בזכאות להוצאת תעודות זיכוי בשל חוב אבוד והשבת המע"מ ששולם בגין החוב האבוד. מחלקת המיסים תשמח לסייע בבחינת עמידה בהוראות חוק מע"מ וטיפול מול הרשות לצורך השבת סכומי המע"מ בפועל.

ז. סעיף 20 לחוק מע"מ (קבלת אישור לתשלום המע"מ במקום החייב בו)

סעיף 20 לחוק מע"מ, מאפשר להעביר את החבות במע"מ מהמוכר לרוכש ובכך מאפשר, ככל שהרוכש הוא "עוסק", להימנע ממימון המע"מ עד לקבלת ההחזר. האמור רלוונטי בעסקאות גדולות (רכישת פעילויות וכיו"ב) בהם תשלום המע"מ הוא מהותי. יצוין, כי מניסיוננו, בשנים האחרונות, רשות המע"מ נוטה שלא לאשר בקשות במסגרת סעיף 20 לחוק מע"מ. יחד עם זאת, אנו סבורים שלאור המצב המיוחד יש ייתכנות לקבלת אישורים במסגרת הסעיף האמור. 

ח. רישום במסגרת איחוד עוסקים

במידה ויש מספר חברות בקבוצה – כאשר לאחת החברות מגיעים החזרי מע"מ (יצואנים וכדומה) ולחברות האחרות דו"חות לתשלום – רישום של החברות במסגרת איחוד עוסקים עשוי לצמצם את תזרים תשלומי המע"מ ברמת הקבוצה.

ט. הכנסות פטורות ממע"מ

חלק מהשלכות המשבר הצפויות הינן ביטולי עסקאות המלווים בדרך כלל בתשלומי פיצויים, חילוטי ערבויות, דמי ביטול ועוד – הכנסות - אשר במקרים מסוימים אינם חייבים במע"מ. מומלץ לבצע בחינה של תמורות כאמור והאפשרות לטענה כי הכנסות כאמור פטורות ממע"מ.

י. החזרי מע"מ

חלק מהשפעות המשבר הינה, בין היתר, איחורי מסירה באספקה של טובין (לרבות עבודות בנייה, נכסים-דירות וכיו"ב) בגינם נדרש היזם לפצות את הרוכש בגין האיחורים/ליקויים – ניתן לבחון את האפשרות לקבלת החזרי מע"מ בגין תשלום פיצויים כאמור על-ידי המוכר לרוכש.

מקווים לבשורות טובות. מחלקת המיסים העקיפים במשרדנו תשמח לסייע בכל שאלה או הבהרה ואנו סמוכים ובטוחים כי נצלח ביחד את המשבר.