article banner

עדכון מועדי דיווח מרץ 2020, הארכת תקופות בהליכי מס ושווי רכב בחל"ת

להלן מידע בנושאים הבאים:

1. עדכון מועדי דיווח לרשויות המס בגין חודש מרץ 2020.

2. הקלות בחישוב שווי רכב בתקופת חל"ת.

3. הארכת מועדי דיווח במסגרת מועדים המפורטים במגוון חוקים בניהם, פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעי, החוק לעידוד השקעות הון, חוק הבלו על הדלק ובחוקים נוספים.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת, גם בימים אלו, על מנת לסייע בצליחת המשבר הנוכחי, הן בנושאים המובאים בעדכון זה והן בנושאים נוספים.

---------------------------------------------------------------------------------------

1מועדי דיווח לרשויות המס וביטוח לאומי בגין חודש מרץ 2020

מועד הדיווח בגין חודש מרץ למס הכנסה מקדמות, מס הכנסה ניכויים ומע"מ, נדחה מראש עקב חג הפסח, הודעה בנושא פורסמה בחודש ינואר 2020:

מקדמות מס הכנסה נדחה ליום 23.4.2020 במקום 15.4.2020

ניכויים מס הכנסה נדחה ליום 23.4.2020 במקום 16.4.2020

מע"מ חד חודשי למי שלא חייב בדיווח מפורט נדחה ליום 27.42020 במקום 15.4.2020

מע"מ חד חודשי למי שחייב בדיווח מפורט נדחה ליום 27.4.2020 במקום 23.4.2020

טרם פורסמה דחיה נוספת, לצפיה בהודעת רשות המיסים לחץ כאן

בנוסף, בעקבות משבר הקורונה, התשלום בגין ביטוח לאומי עצמאים בגין חודש מרץ נדחה ליום 15.5.2020 במקום 20.4.2020, טרם פורסמה דחיה לדיווח ותשלום ביטוח לאומי ניכויים בגין חודש מרץ 2020.

דחית ביטוח לאומי לעצמאים לצפיה בהודעה [ 189 kb ] בקובץ PDF

 

2. להלן הקלות בחישוב שווי רכב בתקופת חל"ת:

בהמשך להקלות שפורסמו בעקבות משבר הקורונה, רשות המסים פרסמה הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק. לצפיה בהקלות

 

3. הארכת מועדים ניתנה במסגרת מועדים המפורטים במגוון חוקים, ביניהם, במסגרת פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעי, החוק לעידוד השקעות הון, חוק הבלו על הדלק ובחוקים נוספים.

בהתאם לעדכון שפורם ביום 27 במרץ 2020, לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 (להלן: "התקנות") נקבע שבחישוב בתקופות שנקבעו בסעיפים המפורטות בתקנות לא יבואו במניין הימים  שבין 22 במרץ 2020 לבין ה-31 במאי 2020 (להלן: "התקופה הקובעת") במידה ומועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

יצוין כי הארכה ניתנה הן למועדים להן כפופים הנישומים והן למועדים בהן מחויבות לעמוד הרשויות.

הארכת המועדים ניתנה במסגרת מועדים המפורטים במגוון חוקים, ביניהם, במסגרת פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעין, החוק לעידוד השקעות הון, חוק הבלו על הדלק ובחוקים נוספים.

 • הארכת מועדים לפקודת מס הכנסה
 • הארכת מועדים למס ערך מוסף
 • הארכת מועדים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
 • הארכת מועדים לחוק הבלו על הדלק
 • הארכת מועדים לחוק לעידוד השקעות הון
 • הארכת מועדים לחוק עידוד התעשייה

להלן לנוחיותכם פירוט של עיקרי הסעיפים אשר לגביהם יוארכו המועדים:

פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה")

 • אישור תנאי שוק - סעיף 85א(ד)(4) - המנהל ייתן אישור כי העסקה עומדת בכללי מחיר שוק בהתאם להוראות מחירי העברה בתוך 120 ימים (או 180 ימים, בכפוף להודעה מראש והארכה).
 • הקצאת מניות עם נאמן - סעיף 102 לפקודה, פסקה (3) להגדרה "הקצאת מניות באמצעות נאמן"  - במידה ופקיד השומה לא משיב תוך 90 ימים ממועד הגשת בקשה לאישור תוכנית אופציות ונאמן, רואים את התוכנית כמאושרת.
 • אישור מראש של מיזוג - סעיף 103ט(ה) לפקודה - יינתן על ידי המנהל תוך 90 ימים (או 180 יום בכפוף להודעה מראש והארכה).
 • שלילת הטבות מס במיזוג - סעיף 103י(ב)(1) לפקודה - פקיד השומה נדרש להודיע תוך תקופה של 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש דוח המס של החברה הממוזגת.
 • גביית חוב מס של יחיד - סעיף 119א(ב) לפקודה - מאפשר לגבות חוב מס של יחיד במידה ולא נותרו לו אמצעים לשלם את חוב המס גם מקרובו או מחברה שליטותו אליה הועברו נכסים ללא תמורה או בתמורה חלקית תוך שלוש שנים מתום השנה שבה הועברו הנכסים או מתום שנת המס שבה היה החוב לסופי לפי המאוחר מביניהם.
 • השגה על גביית חוב - סעיף 119א(ו) רישה לפקודה - ניתן להגיש השגה על גביית חוב מס לפי סעיף 119א לפקודה תוך 21 ימים ממועד מסירת הודעה.
 • הגשת ערור על החלטת דחייה של המנהל לגבי הקלה בניהול פנקסים - סעיף 130(א)(2) לפקודה -  תוך שלושה חודשים ממועד מתן ההחלטה.
 • הגשת ערור לוועדה לקבילות פנקסים - סעיף 130(ד)(1) לפקודה  - תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה בנוגע להחלטת פקיד השומה.
 •  בקשה לעיון חוזר/ערעור על החלטה של פקיד השומה שלא לקבל פנקסים - סעיף 130(יא)(2) לפקודה - בקשה לעיון חוזר  בתוך 30 ימים  או ערעור בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה.
 • סמכות לשום - סעיף 145(א)(2) לפקודה - קביעה לפי מיטב שפיטה/ שומה בהסכם  של דו"ח שהוגש בתוך 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח.
 • פסילת ספרים - סעיף 145ב(א)(1) לפקודה - הגשת בקשה תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה שפנקסיו אינם קבילים בבקשה לפקיד השומה לחזור ולעיין שוב בפנקסים.
 • סמכות המנהל לעיין ולתקן -  סעיף 147(א) לפקודה - דרישת פרוטוקול של כל הליך לפי פקודה זו שנקט פקיד השומה תוך תקופה המסתיימת בתום השנה שלאחר התקופות בסעיפים 145(א) או 152(ג) לפי המאוחר או תוך שש שנים מיום שנעשתה לנישום שומה לפי סעיף 145(ב).
 • הגשת השגה על שומה - סעיף 150(א) לפקודה -  תוך 30 יום מיום המצאת הודעה השומה.
 • התיישנות השגה - סעיף 152 (ג) לפקודה -  אם לא הושג הסכם בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שהוגש הדו"ח או בתום שנה מיום הגשת ההשגה לפי המאוחר מביניהם יראו את ההשגה כהתקבלה (במידה והוגשה השגה על שומה בהעדר דוח אז חמש שנים במקום ארבע).
 • הוצאת שומת ניכויים -  סעיף 167(א) לפקודה - פקיד השומה רשאי לשום לפי מיטב שפיטתו בתום ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגש דו"ח הניכויים השנתי האחרון של החייב לשנת המס.       
 • השגה על שומת ניכויים - סעיף 168 רישה לפקודה - החולק על נכונות שומת הניכויים רשאי למסור תוך שבועיים לפקיד השומה השגה בכתב.

חוק מס ערך מוסף (להלן: "חוק מע"מ")

 • רישום או שינוי אופן רישום/סיווג -  סעיף 64(ב) לחוק מע"מ - אי מענה של מנהל לפעול בהתאם לסעיפים שבסעיף 64(א) לחוק מע"מ, תוך 90 ימים, תחשב כנדחתה.
 • הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה - סעיף 77(ב) לחוק מע"מ - שומה לפי  מיטב שפיטה תהיה בתוך 5 שנים לאחר הגשת הדו"ח. במקרים של הרשעה בחיוב מס או כופרה עבירתו בשל מסירת ידיעות כוזבות – תוך עשר שנים לאחר הגשת הדו"ח.
 • תיקון שומה וקביעת מס - סעיף 79(א) לחוק מע"מ - תיקון שומה תוך חמש שנם מיום שנעשה הדו"ח.
 • תיקון שומה וקביעת מס - סעיף 79(ב) לחוק מע"מ - תיקון שומה עד שבע שנים בהתאם לסעיף 79(א).
 • הגשת השגה על שומה - סעיף 82(א) לחוק מע"מ - ניתן להגיש השגה על שומה תוך 30 יום לאחר המצאת השומה.
 • התיישנות השגה - סעיף 82 (ד) לחוק מע"מ - השגה תתיישן במידה והמנהל לא קיבל החלטה תוך שנה מיום הגשת ההשגה.
 • ערעור על קנס בגין אי ניהול ספרים - סעיף 95(ב) לחוק מע"מ - ערעור לבית משפט המחוזי או לוועדה לקבילות פנקסים על קנס שניתן בגין אי ניהול ספרים בתוך 30 ימים מיום  שנודע לו על ההחלטה.
 • גבית חוב מס מיחיד - סעיף 106(ב)(2) לחוק מע"מ - מאפשר לגבות חוב מס של יחיד במידה ולא נותרו לו אמצעים לשלם את חוב המס גם מקרובו או מחברה שליטותו אליה הועברו נכסים ללא תמורה או בתמורה חלקית תוך שלוש שנים מתום השנה שבה הועברו הנכסים או מתום השנה שבה היה החוב לסופי לפי המאוחר מביניהם.
 • איסור על הוצאת חשבוניות - סעיף 113 לחוק מע"מ - איסור על הוצאת חשבוניות מע"מ למי שלא תיקן פגם בתוך חודש מיום שהומצאה ההתראה.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: חוק מסמ"ק):

 • הקטנת מקדמות - סעיף 15(ה)(1) לחוק מסמ"ק - תשובה לבקשה להקטנת מקדמות תינתן בתוך 20 ימים ממועד הגשת הבקשה או ממועד הגשת הצהרה, המאוחר מביניהן.
 • אופציות במקרקעין - סעיף 49י(א)(7) לחוק מסמ"ק - הודעה על מכירת אופציה תוך 30 ימים מיום מתן האופציה.
 • מכירה על ידי יזם - סעיף 49כא(א) לחוק מסמ"ק - הודעה של יזם למנהל על כל הסכם מכירה תוך 30 ימים מיום ההסכם.
 • אישור הטבות ליזם - סעיף 49כא(ג)(2) לחוק מסמ"ק - המנהל ישיב בתוך 120 ימים מיום שהומצאו להם כל הפרטים והמסמכים למכירה.
 • הודעה על מכירת מקרקעין - סעיף 49לב2(א) לחוק מסמ"ק - המוכר יודיע על מכירת זכות במקרקעין למנהל תוך 30 יום מיום ההסכם.
 • הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי - סעיף 75א לחוק מסמ"ק - תמסר תוך 30 ימים מהיום שהיה נקבע המכירה אילולא היו חלות הוראות סעיף 19(3א) (הגדלת ניצול של הזכות לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון  והבנייה).
 • שומה בזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין - סעיף 78 לחוק מסמ"ק - תשלח בתוך 20 ימים מיום מסירת ההצהרה.
 • תיקון שומה - סעיף 85 לחוק מסמ"ק - תיקון שומה יתבצע תוך ארבע שנים מים שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה.
 • השגה על שומה - סעיף 87 לחוק מסמ"ק - הגשת השגה על שומה תתבצע תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה.
 • ערר - סעיף 88 לחוק מסמ"ק - הגשת ערר לוועדת ערר תתבצע תוך 30 יום מיום שנמסרה ההחלטה.

חוק הבלו על הדלק (להלן: "חוק הבלו")

 • רישיון לייצור והפעלת אתר אחסון -  סעיף 15(ג) לחוק הבלו - במידה ולא הוגש ערעור על החלטת המנהל לביטול הרישיון או שהוגש ובית המשפט אישר את החלטת המנהל, יפוג תקפה כעבור שנה אם לא הוגשה תובענה פלילית על העבירה ששימשה עילה להחלטת המנהל. 

חוק לעידוד השקעות הון  (להלן: "חוק עידוד")

 • בחירת שנת בחירה - סעיף 51 רישה לחוק עידוד -  הגשת הודעה לפקיד השומה עם הגשת דוח המס אולם לא יותר מ- 12 חודשים ממועד כאמור.
 • אישור מראש לזכאות להטבות במסלול חלופי - סעיף 51ט(א) לחוק עידוד - חברה המבקשת הטבות רשאית לפנות למנהל רשות המיסים לא יאוחר מתום שישה חודשים מתום שנת הבחירה או מתום שנת המס שלגביה החילה את הוראות סימן ב1.

הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו מפעל טכנולוגי מועדף), התשע"ט - בקשה לאישור מטעם הרשות לחדשנות למפעל מקדם חדשנות תוגש תוך 90 יום מתום שנת המס לגביה מתבקש האישור.

בחוק עידוד התעשייה (מיסים) - המועד הנדרש להודעה להגשת דוח מס מאוחד

כמו כן, פורסמו הארכות לחוקים נוספים, בהם:

בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב 1952,  בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961, בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג 1973 ופקודת המכס.