hero banner
אלעד עדיני
תל-אביב

אלעד עדיני

שותף, מנהל מחלקת בקרת איכות וניהול סיכונים ושותף במחלקה המקצועית

תקציר

רו"ח אלעד עדיני בעל ניסיון ומומחיות בתקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS) ובתקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP) וכן בעל ידע וניסיון בהיבטי בקרת איכות, אתיקה, אי תלות וניגוד עניינים הנוגעים לעבודת רואה החשבון המבקר. רו"ח עדיני משמש גם כמרצה בכיר בבית ספר לחשבונאות במסלול האקדמי המכללה למנהל. בנוסף רו"ח עדיני משתתף קבוע בדיוני הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות וכן משמש כחבר נלווה בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי בלשכת רואי חשבון בישראל. כמו כן אלעד הינו מרצה בערבי עיון ובהשתלמויות בלשכת רואי חשבון בישראל.

בעבר, לימד אלעד במשך כ-12 שנים בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת ת"א, בחוג לחשבונאות (כמרצה בכיר - מורה מן החוץ) ושימש בן היתר, כמרכז תחום החשבונאות הפיננסית בלימודי שנת ההשלמה.

התמחויות 

  • ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) ובתקינה חשבונאית הישראלית (Israeli GAAP), בין היתר, בתחומים הבאים: צירופי עסקים, הכרה בהכנסה, מכשירים פיננסיים, חכירות, הטבות לעובדים, מדידות שווי הוגן.
  • מתן תמיכה מקצועית בנושא חשבונאות, ביקורת, אי תלות וליווי צוותי הביקורת במשרד.
  • ייעוץ מקצועי לחברות בנושאי יישום התקינה הבינלאומית בחשבונאות בדיווח הכספי ועבודה מול מנהלי כספים וחשבים, לרבות במסגרת תשקיפים לסוגיהם והנפקת ניירות ערך בישראל.
  • סקירה מקצועית של דוחות כספיים של חברות ציבוריות בישראל, לרבות תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, טרם הגשתם לרשויות וכן של גופים נוספים דוגמת משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות.
  • לימוד מתמשך ומחקר של החומר המקצועי בנושאי חשבונאות, ביקורת, חקיקה ורגולציה והתפתחויות שחלות בהם, בארץ ובעולם.
  • כתיבה ועריכה של חוזרים מקצועיים, ניירות עמדה ומאמרים מקצועיים.
  • כתיבת חוות דעת מקצועית בנושאים חשבונאיים ובביקורת.
  • בניית הדרכות ופרזנטציות במגוון נושאים. הובלה והשתתפות במערך ההדרכות המשרדי בנושא חידושים והתפתחויות במסגרת ה- IFRS ובתקינה החשבונאית הישראלית.

השכלה

2010-2011: תואר שני במנהל עסקים (MBA) בהצטיינות, האוניברסיטה העברית

2004-2008: תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה (מסלול דו- חוגי), ולימודי שנת השלמה בחשבונאות (שנה ד') בהצטיינות, הפקולטה לניהול וביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב

קרא עוד
אלעד עדיני

אלעד עדיני

שותף, מנהל מחלקת בקרת איכות וניהול סיכונים ושותף במחלקה המקצועית
הכר את אנשינו