מבזק מס 16/2016

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 25 במאי 2016, העבירה רשות המיסים לחברי ועדת המיסוי של הבורסה ליהלומים, את עיקרי ההסכם לעריכת שומות בענף ("התחשיב"). להלן עיקרי הדברים:

  1. הכנסה מינימלית:

ההכנסה המינימלית לשנות המס 2012 – 2015 תהיה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק בשנת המס הרלוונטית. בהתאם לכך, ההכנסה המינימלית לשנת 2012 תעמוד ע"ס של -.210,816 ₪, בשנת 2013 ע"ס של -.216,000 ₪, בשנת 2014 ע"ס של -.219,480 ₪ ובשנת 2015 ע"ס של -.224,664 ₪.

  1. שיעור התחשיב:

2.1   שיעור התחשיב יעמוד על 1.3% מהמחזור לכלל היהלומנים שאינם מדווחים לפי הכנסה מינימלית, ללא תלות בגובה המחזור.

2.2   סעיף 2.4.4 ל"תחשיב 2008" לגבי "דילרים" לא יחול עוד, אלא אם כן בידי היהלומן אישור פרטני שניתן לו על ידי רשות המיסים המתייחס במפורש להיותו "דילר" בשנות המס 2012 – 2015. אישור כאמור יצורף לדוח השנתי המתקן.

2.3   יודגש כי מעבר לאמור לעיל, יחולו הוראות "תחשיב 2008" (המסמך מיום 3.9.2008 שכותרתו "עריכת שומות בענף היהלומים לשנת 2008"). קרי שיעור התחשיב על הכנסות מביטוח שער, מכירת זכות אשראי, עיסוק באבקת יהלומים, שכר עבודה מאחרים, מנסרים ובוקעים, מתווכים, הכנסות אחרות כגון שכר דירה, רווח הון, ריבית וכו', יישארו כפי שנקבעו ב"תחשיב 2008".

  1. הרווח החייב במס יהיה הגבוה מבין:

3.1   ה"הכנסה המינימלית" כאמור בסעיף 1 לעיל.

3.2   "שיעור התחשיב" כאמור בסעיף 2 לעיל.

3.3   הרווח לפי ספרי החברה / העסק.

  1. הבהרות נוספות:

4.1   תוקם ועדת חריגים לגבי הפסדים מחובות אבודים.

4.2 בניגוד לשנים קודמות, שבהן מס הכנסה קיבל את הדוחות שנעשו לפי התחשיב (ראה סעיף 3), ובדק תיקים במשורה, הפעם מס הכנסה לא נותן "שקט תעשייתי" אלא ממשיך לערוך ביקורות קפדניות ופרטניות בתיקים רבים. עיקר הביקורת מתמקדת בנושאים הבאים:

  • א. חוב בעלי מניות לחברה – מס הכנסה רואה במשיכות אלה משכורת ו/או דיבידנד ועל כן דורש לגלם משיכות אלה על כל המשתמע מכך.
  • ב. רשימות מלאי מפורטות.
  • ג. גיול לקוחות וספקים, דהיינו בדיקה של זמן החובות שעומדים פתוחים על כל המשתמע מכך.
  • ד. מערכת השכר, ניכויים והוצאות שאינן מוכרות.

4.3 יהלומנים שהגישו דוחות לשנים 2012 עד 2015, והרווחים שהוצהרו נמוכים מהתחשיב כפי שמופיע בסעיף 3 לעיל, רשאים שלא להצטרף לתחשיב. אולם יש להניח שספריהם ייבדקו בקפדנות יתרה, ועליהם להיות מוכנים לביקורות אלו.

4.4 הנהלת הבורסה מציעה ליהלומנים להצטרף לתהליך גילוי מרצון, תזכורת – המועד האחרון בשלב זה הינו 30/06/2016.

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

אמיר רשף, רו"ח ועו"ד
טל': 04-6956841 שלוחה 2
amir.reshef@il.gt.com

 
צלי רשף, רו"ח
טל': 04-6956841 שלוחה 1
bezalel.reshef@il.gt.com

מחלקת היהלומנים תשמח להשיב על שאלותיכם.