מבזק מס 4/2016

9 במרץ 2016

ביום 7 במרץ 2016 פורסם ברשומות עדכון (להלן: "העדכון") לשיעור הריבית החל בשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה"). בהתאם לעדכון, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה בשנת 2016 יהיה 2.56%. בנוסף, נקבע בעדכון כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה בשנת 2016 יהיה 3.41%.

עדכון שיעור הריבית החל בשנת 2014 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה

  1. עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה 1.1 סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") קובע כי אדם שקיבל, בין היתר, הלוואה העולה על התקרה (7,680 ש"ח בשנת 2016) בלא ריבית או בריבית בשיעור נמוך משיעור הריבית שקבע לעניין זה שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה בידי המקבל.1.2 שיעור הריבית ביחס להלוואות שאינן עולות על התקרה כאמור, ימשיך ויהא שיעור עליית המדד.1.3 בהתאם לעדכון, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשמ"ו-1986 בשנת 2016 יהיה בשיעור של 3.41%.
  2. עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה 2.1 סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה קובע כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) בידי נותן ההלוואה.2.2 בהתאם לעדכון, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה בהתאם להוראות תקנה 2(א) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 בשנת 2016 יהיה 2.56% (ללא תוספת הצמדה למדד).2.3 יצוין, כי לגבי הלוואה במטבע חוץ, שיעור הריבית נותר ללא שינוי, 3% בתוספת שינוי בשע"ח.

לשאלות בנושאים אלו ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח טל': 03-7106689 Igal.Manasherov@il.gt.com

רן שגב טל': 03-7106665 Ran.Segev@il.gt.com