מבזק מס 21/2017 - עדכון בנושא מועדי דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם שכר או שכר עבודה (טופס 856) לשנת המס 2016

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 6 במרץ 2017 פרסמה רשות המיסים עדכון בעניין מועדי הגשת טופס הצהרת מעביד/מנכה על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת 2016, (להלן: "דוחות ניכויים").

יצוין, כי דוחות ניכויים כאמור, ייחשבו כדוחות שהוגשו, רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום על ידי המעביד/המשלם או המייצג.

בהתאם לעדכון רשות המסים, דוחות ניכויים לשנת 2016 ששודרו עד ליום 31/05/2017, אשר טפסי ההצהרה עבורם הוגשו עד ליום 31/10/2017, יראו אותם כהוגשו במועד ולא יוטל עיצום כספי עד למועד זה.

מעביד/מנכה שלא שידר את הדוחות עד ליום 31/05/2017 אך שידר אותם עד ליום 30/06/2017והגיש טפסי ההצהרה עד למועד זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.

מעביד/מנכה שלא שידר את הדוחות עד ליום 30/6/2017, ולא הגיש את טפסי ההצהרה עד ליום זה, יחשב כמי שלא הגיש את הדוחות במועד, ויוטל עליו עיצום כספי בהתאם לסעיף 195ב(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, כמפורט בסעיף.

את טפסי ההצהרה ניתן לשלוח למוקד הניכויים הארצי- מחלקת התפעול, באחת מהדרכים המופיעות בסעיף 4 בהודעת רשות המסים המצ"ב.
 
לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 
ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
Erez.gueta@il.gt.com
 

כמו כן, את שאלותיכם ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת  Tax@il.gt.com או לפקס 03-7106680.