מבזק מס 16/2017

1. רקע

1.1. ביום 06 בפברואר, 2017 פרסמה רשות המיסים את הוראת פרשנות 01/2017 בדבר הסיווג וחבויות המע"מ שיחולו על קבוצות כדורגל בליגת העל בישראל.

1.2. כעיקרון קבוצות הכדורגל מסווגות כמלכ"ר על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"). הטעמים העיקריים לסיווג זה הינם:

א. מטרות קבוצות הכדורגל מאפיינות את המגזר המלכ"רי, מטרותיו הינן מטרות ציבוריות למען קידום הספורט בישראל בכלל וקידום ענף הכדורגל בפרט. כמו כן, ישנה מטרה חינוכית למען קידום הנוער.

ב. ככלל, מהות פעילותן של קבוצות הכדורגל אינן מכוונות לשם השאת רווחים, מהות פעילותן הינן לרוב ספורטיביות.

ג. חלק ניכר מהקבוצות מאופיינות בפעילות גירעונית.

ד. ישנה מחויבות לקבוצות הכדורגל להשקעה במועדוני הנוער של הקבוצות (לפחות 10% מתקציביהן).

1.3. בחודש פברואר 2012 ניתן בביהמ"ש המחוזי פסק דין בעניין קבוצת מכבי ת"א בכדורגל בו נדונה שאלת הסיווג על פי חוק מע"מ של הקבוצה כ"עוסק" או כמלכ"ר. פסק הדין ניתח את אופי הפעילות וקבע כי יש לסווגה כמלכ"ר על פי חוק מע"מ. פסק הדין אושר על ידי ביהמ"ש העליון. 

1.4. נוכח הצורך בגיבוש עמדה אחידה בין רשויות מע"מ ובין רשויות מס הכנסה ובעקבות פסק הדין האמור לעיל, הוחלט על הקמת וועדה משותפת לשני אגפי המסים (להלן: "הוועדה"). הוועדה הוקמה על מנת לבחון את סיווגן של קבוצות הכדורגל לעניין דיני המס ובחינת חבויות המס הנובעות מכך.

2. מסקנות הוועדה

2.1. ככלל, על פי חוק מע"מ, קבוצות הכדורגל יסווגו כמלכ"ר. סיווג זה יחול גם לעניין פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה").

2.2. כתוצאה מכך, יחולו על הקבוצות, כללי המס החלים על מלכ"ר, לרבות תשלום מס שכר עפ"י סעיף 4(א) לחוק מע"מ.

2.3. קבוצה המסווגת כמלכ"ר, תהא רשאית לפנות בבקשה לקבלת אישור זיכוי מס בשל תרומות על פי סעיף 46 לפקודה. בקשה זו תיבחן על פי מספר הקריטריונים הקבועים לעניין זה, והעובדה כי המדובר בתאגיד ספורט מקצועני לא תהיה לה לרועץ במסגרת הליך זה. ויודגש, קבוצה אשר תסווג כ"עוסק" ולא כמלכ"ר, לא תוכר כמוסד ציבורי על פי סעיף 9(2) לפקודה ובהתאם התורמים לא ייהנו מזיכוי מס מכוח סעיף 46 לפקודה.

2.4. נוכח התמורות שחלו בענף הכדורגל בשנים האחרונות, יבחן סיווגן של קבוצות כדורגל מליגת העל כ"עוסק", וזאת על פי הקריטריונים שיפורטו להלן. בחינה כאמור יכול שתיעשה ביוזמת הקבוצה או ביוזמת רשות המיסים.

3. בחינת הסיווג של קבוצות כדורגל על פי חוק מע"מ – הקריטריונים

להלן יובאו מספר קריטריונים אשר יעזרו בסיווג הראוי של הקבוצה כ"עוסק" ולא כמלכ"ר:

א. הקבוצה נמנית על ליגת העל.

ב. לקבוצה תוכנית עסקית המיועדת להפקת רווחים.

ג. נדרשת השקעה חריגה בהיקפה ביחס לתקציב המינימום שנקבע ע"י ההתאחדות לכדורגל. קבוצות שהיקף ההשקעה בהן גבוה בצורה חריגה מתקציב המינימום שנקבע על ידי ההתאחדות, בעלות פוטנציאל גדול יותר להגיע להישגים משמעותיים בשלב הבתים, דבר שעלול להוביל לקבלת גמול כספי משמעותי, כך שמאזן הקבוצה יגיע לכדי רווח.

ד. בחינת מקורן של הכנסות הקבוצה – במידה ומקורן של הכנסות הקבוצה אינן מתמיכות גופים ציבוריים (למעט תמיכה שולית) אלא מהמקורות דלהלן או ממקורות בעלי אופי דומה:

  1. זכויות שידור.
  2. נותני חסות (ספונסרים) ופרסומות.
  3. מכירת שחקנים.
  4. מכירת כרטיסים.
  5. הכנסות מהטוטו (במידה ואין מדובר בהכנסות שהן בגדר תמיכה).
  6. הכנסות מהשתתפות בתחרויות ומפעלי ספורט בארץ ובחו"ל.

ה. בחינת המבנה הארגוני, הניהולי ומסמכי ההתאגדות של הקבוצה, האם הם מצביעים על מאפיינים עסקיים ולא מלכ"רים. 
מאפיינים עסקיים, כגון:

  1.  התאגדות הקבוצה – במידה והחברה מאוגדת כחברה בע"מ או מוחזקת ע"י יחיד או חבר בני אדם הפועלים למטרות רווח.
  2. בקבוצה מותרת חלוקת רווחים.
  3. ניתן לסחור בזכויות הקבוצה/זכויות הניהול.
  4. המבנה הארגוני של הקבוצה כולל בעלי תפקידים המאפיינים גופים עסקיים, להבדיל מגופים שאינם פועלים למטרות רווח.

ו. בקבוצה אין מתנדבים המשמשים בתפקידים מרכזיים, ועובדיה ובעלי התפקידים בה מקבלים שכר כמקובל במשק.

ז. הקבוצה פועלת להשאת רווחיה, בין היתר,  באמצעות ניהול פעילות עסקית נלווית לכדורגל: הפעלת חנויות ואתר אינטרנט שיווקי בעלי מחזורי מכירות משמעותיים, מבצעי קידום מכירות וכו'...

ח. בקבוצה נעשית השקעה בהיקף ניכר בציוד מקצועי מתקדם, שנועד לשפר את יכולת השחקנים והישגיהם.

ט. לקבוצה רישיון תקף לאורך זמן מטעם אופ"א להשתתפות במשחקים באירופה.

סיווג הקבוצה כ"עוסק" יעמוד בתוקפו לתקופה של ארבע שנים לפחות, אלא אם כן יחול שינוי מהותי בפעילות קבוצת הכדורגל, דבר שיגרום לבחינה מחדש האם לשנות את הסיווג קודם לכן.
כמו כן, בהתאם לסעיף 137ב' לחוק מע"מ, יחול חיוב במס בשל "שימוש לצורך עצמי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ, במידה וישתנה סיווגה של קבוצה מ"עוסק" למלכ"ר.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

אסף בהר, רו"ח, עו"ד, תחום מיסוי ישראלי
טל': 03-7106638
נייד: 052-6007832
דוא"ל: Asaf.Behar@il.gt.com

משה משען
טל': 03-7106615
דוא"ל: Moshe.Mishan@il.gt.com