מבזק מס 17/2017

הרינו להביא לידיעתכם כי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר הטלת "מס ריבוי דירות" על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות").
ביחס לאמור, נבקש להדגיש מספר נקודות:

 1. נזכיר, לעניין שנת המס 2017, לא ישלח המנהל הודעת שומה מותנית, ומי שחייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה לגבי אותה שנהעד ליום 31 במרץ 2017, אשר יראו אותה כשומה עצמית ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על הצהרה.
  לעניין זה - 
  "חייב במס- הינו יחיד שהוא הבעלים של מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות שלו בהן הוא 249% או יותר.
  "דירת מגורים" - דירה או חלק ממנה, שבנייתה הושלמה, הנמצאת בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 16א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"), והיא מיועדת למגורים לפי טיבה או לפי חוק התוכנית החלה עליה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965, או משמשת למגורים. 
 2. טופס הגשת ההצהרה
  את ההצהרה יש להגיש בהתאם לטופס הדיווח 7201 שפרסמה רשות המסים.
  למעבר לטופס 7201 לחץ כאן.
 3. נזכיר גם כי חייב במס שמכר דירת מגורים עד ליום 1 באוקטובר 2017, יהיה פטור מחלק יחסי מהמס ריבוי דירות השנתי על דירת מגורים חייבת שיבחר בה, כיחס מספר הימים שהיה בעליה של הדירה הנגרעת באותה שנת מס ל-365 ימים, ובלבד שלא מדובר במכירה לקרוב.
  נבקש לציין כי בהתאם לטופס הדיווח, האמור חל על דירה אחת לפי בחירת הנישום.
 4. הטבות
  נזכיר כי ישנה אפשרות לקבלת מענק וכן אפשרות להפקיד את הכסף תמורת מכירת דירה עד לתקרה שנקבעה, בקופת גמל להשקעה וקבלת פטור ממס על הרווחים בהתאם לתנאים שנקבעו. בהתאם לכך, רשות המסים פרסמה טופס 7202 לצורך דיווח על הכוונה לממש את הדירה ו/או לתביעת אחת מההטבות לעיל. למעבר לטופס 7202 לחץ כאן.
 5. בהתאם לאמור לעיל, נסכם ונאמר כי על החייב במס להגיש למנהל הצהרה לגבי שנת המס 2017, עד ליום 31 במרץ 2017 וכן, עליו לבחון את ההטבות האפשריות הנוספות מכל הבחינות והנסיבות הרלוונטיות עבורו


להרחבה בעניין מס ריבוי דירות לחץ כאן.

 

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com