מבזק מס 25/2017 - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'56), התשע"ז - 2017

ביום 15 במרץ 2017, פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז – 2017 (להלן: "הצעת החוק"), הכוללת בעיקרה הצעה לביצוע שני תיקונים בחוק מס ערך מוסף. האחד, הרחבה של הגדרת המונח "עסקת אקראי" בחוק מע"מ כך שתחול גם על עסקאות אקראי במקרקעין בעלות אופי מסחרי. והשנייה, ביטול סעיף 56 לחוק מע"מ המאפשר את רישומם של עוסקים כעוסק אחד, ביטול סעיף 71א לחוק מע"מ אשר קובע את חובת הגשת דו"ח מסכם לעוסקים שנרשמו כאחד ואת כל ההפניות לסעיפים אלה המצויות בסעיפים שונים בחוק. 

1. תיקון להגדרת עסקת אקראי

סעיף 1 לחוק מע"מ מגדיר את המונח "עסקת אקראי" באמצעות שלוש חלופות שונות, כאשר החלופה הראשונה, כוללת מכירת טובין או מתן שירות באקראי כשהמכירה או השירות הם בעלי  אופי מסחרי. הגדרת "טובין" בחוק מע"מ אינה כוללת מקרקעין. מוצע לכלול בחלופה הראשונה שבהגדרת "עסקת אקראי" גם מכירת מקרקעין שהיא בעלת אופי מסחרי, זאת מכיוון שהתכלית הינה זהה, כמו כן, ישנה סיבה נוספת והיא הגידול שחל בשנים האחרונות במספר העסקאות במקרקעין שהן בעלות אופי מסחרי.

2. ביטול סעיף 56 וסעיף 71א הנובע ממנו
מוצע לבטל את סעיף 56 לחוק מע"מ המאפשר את רישומם של עוסקים כעוסק אחד, את סעיף 71א לחוק מע"מ הקובע חובת הגשת דוח מסכם לעוסקים הרשומים כאחד וכן לבטל את ההפניות לסעיפים אלה המצויות בסעיפים שונים של החוק.
סעיף 56 לחוק מע"מ קובע שעוסקים שמקום עסקם הקבוע והמתמשך הוא בישראל והינם אזרחים ישראליים כהגדרתם  בסעיף 1א(ב) בחוק מע"מ, שביקשו להירשם כעוסק אחד, רשאי המנהל לרשום אותם כך, ומשנרשמו יראו אותם לעניין חוק מע"מ כשותפים;
במסגרת מבנה זה, המכונה "איחוד עוסקים", נקבע בתקנה 23ב לתקנות מע"מ, כי עוסקים הרשומים כעוסק אחד יגישו דוח תקופתי אחד על כל עסקאותיהם, אשר לא יכלול את העסקאות שעשו בינם לבין עצמם, אלא אם הקונה לא רשאי על פי דין לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שהוצאה בגינה (אזי נדרש לדווח עליה). בנוסף, במסגרת מבנה זה, נקבע בסעיף 71א לחוק, כי כל אחד מהעוסקים שנרשמו כעוסק אחד, יגיש דוח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, באופן אישי.
מבנה דיווח ייחודי זה מקשה, לטענת רשות המיסים, על הליכי ביקורת של רשות המיסים מכיוון שניתוח מצב החשבון של העוסקים אינו משקף באופן נאות את הערך המוסף של כל אחד מהם וכתוצאה מכך הביקורת עליהם כעוסק אחד אינה אפקטיבית. בנוסף, רמת הציות להוראות אלו, הן להוראות החלות על עוסקים באיחוד והן להוראות סעיף 71א לחוק בדבר חובת הגשת דוח שנתי מסכם הייתה נמוכה מאוד.
לפיכך מוצע לבטל את סעיף 56 לחוק מע"מ המאפשר את רישומם של עוסקים כעוסק אחד, את סעיף 71א לחוק אשר קובע את חובת הגשת דוח המסכם, ואת כל ההפניות לסעיפים אלה המצויות בסעיפים שונים בחוק.
ע"פ המוצע, על מנת לאפשר לעוסקים הרשומים ב"איחוד עוסקים" להתארגן למצב החדש, יחול החוק, ככל ויעבור בכנסת, מיום 1 בינואר 2018 (להלן: "יום התחילה").  
כמו כן, ראוי להבהירלגבי דוחות מסכמים כאמור בסעיף 71א לחוק מע"מ, שלא הוגשו בשנות המס שקדמו לשנת המס 2018, החובה להגשת הדוחות תמשיך לחול וזאת למרות ביטולו של סעיף 71א.

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

אסף בהר, רו"ח (עו"ד)
טל': 03-7106638
Asaf.Behar@il.gt.com

משה משען
טל': 03-7106615
Moshe.Mishan@il.gt.com