article banner
מבזק מס 33/2017

פסיקה חדשה – רישום חברה כ"מוסד כספי" או כ"עוסק"

יגאל רופא יגאל רופא

פסיקה חדשה – רישום חברה כ"מוסד כספי" או כ"עוסק"  

מוצאים אנו לנכון לעדכנכם בפסק דין "אקוויטס ניהול השקעות בע"מ" שפורסם לאחרונה. פס"ד זה דן בחברה העוסקת במחקר ופיתוח אלגוריתמים למסחר אוטומטי בשוק ההון ובמיוחד בתחום הנגזרים. חברה זו ביקשה בעבר להירשם כ"מוסד כספי" במקום סיווגה כ"עוסק"'  ומנהל מע"מ נעתר לבקשתה. המערערת התבקשה לסגור את תיק העוסק שלה וליידע את פקיד השומה על סיווגה כמוסד כספי וזאת לצורך דיווח ותשלום מס רווח.
המערערת לא דיווחה ולא שילמה למשיב את מס הרווח החל עליה כמתחייב מסיווגה כ"מוסד כספי". במסגרת הערעור טענה המערערת כי רישום זה נעשה על ידה בטעות וכי היא אינה בגדר "מוסד כספי" ולכן אינה חייבת בדיווח ובתשלום מס רווח. המשיב חלק על המערערת ולכן הוציא לה שומה בצו לשנות המס שבמחלוקת.
ביהמ"ש המחוזי מפי כבוד השופטת ירדנה סרוסי, לא מצא ממש באף אחת מטענותיה של המערערת והגיע לכלל מסקנה כי דינו של הערעור להידחות. 

לצפייה בחוזר המלא לחץ כאן

 

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

אסף בהר, רו"ח (עו"ד)
טל': 03-7106638
asaf.behar@il.gt.com

משה משען
טל': 03-7106615
moshe.mishan@il.gt.com