מס ריבוי דירות – דחייה נוספת של מועד ההצהרה של חייב במס ריבוי דירות עד ליום 31 ביולי 2017

כאמור במבזקי מס קודמים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016, נקבע כי ביחס למס ריבוי דירות המוטל על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות") לא ישלח המנהל הודעת שומה מותניתבדבר שנת המס 2017. לפיכך, נקבע כי חייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה לגבי אותה שנה, עד ליום 31 במרץ 2017, אשר יראו אותה כשומה עצמית ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על הצהרה.

ביחס לאמור לעיל נבקש לציין כי היום14 ביוני 2017, פורסמה הודעת רשות המיסים לפיה מנהל הרשותבהתייעצות עם שר האוצרדחה פעם נוספת את מועד הדיווח והתשלום לפי חוק מיסוי על ריבוי דירות ליום 31 ביולי 2017, לאחר שנדחה קודם לכן ליום 30 ביוני 2017.
 
להרחבה בעניין מס ריבוי דירות לחץ כאן.

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676

Omer.Peled@il.gt.com