מבזק מס 14/2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו -2018), התשע"ז - 2016 נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר הטלת "מס ריבוי דירות" על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות") (לעניין זה ראה מבזק מס 9/2017).
ביחס לאמור לעיל הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 25 בינואר 2017 פרסמה רשות המסים הודעה במסגרתה נכללו ההוראות בדבר הטלת "מס ריבוי דירות" על מחזיקי שלוש דירות או יותר, בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה ורשימת הטפסים שנדרש להגיש כחלק מהדיווחים הנדרשים לרשויות.

להלן יפורטו עיקרי ההודעה.

1.הצהרה שיש להגיש עד ליום 31 במרץ 2017

1.1 במסגרת הוראות המעבר נקבע כי לעניין שנת המס 2017, לא ישלח המנהל הודעת שומה מותנית, ומי שחייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה לגבי אותה שנה, עד ליום 31 במרץ 2017, אשר יראו אותה כשומה עצמית ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על הצהרה.
1.2 בהקשר לאמור לעיל פרסמה רשות המסים את טופס 7201 (לקישור לטופס 7201 לחץ כאן).
1.3 נוסיף לציין כי בהתאם להוראות המעבר לתחולת מס ריבוי דירות נקבע כי "חייב במס" שמכר דירת מגורים עד ליום 1 באוקטובר 2017, יהיה פטור מחלק יחסי מהמס השנתי על דירת מגורים חייבת שיבחר בה, כיחס מספר הימים שהיה בעליה של הדירה הנגרעת באותה שנת מס ל-365 ימים, ובלבד שלא מדובר במכירה ל"קרוב". בהתאם לטופס הדיווח, האמור חל על דירה אחת לפי בחירת הנישום.
1.4 כמו כן, במסגרת תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז–2017 נקבעו תנאים לקבלת מענק לצורך תשלום מס השבח ביחס למי שחייב ב"מס ריבוי דירות" ומכר דירת מגורים בבעלותו עד ליום 1 באוקטובר 2017 (לעניין זה ראה מבזק מס 12/2017). כמו כן, ישנה אפשרות להפקיד את כספי תמורת המכירות עד לתקרה שנקבעה, בקופת גמל להשקעה וקבלת פטור ממס על הרווחים בהתאם לתנאים שנקבעו (לגבי הפקדה בקופ"ג –  ניתן להפקיד לקופה עד ליום 31 בדצמבר 2017 ובתנאי שהמכירה בוצעה לפני מועד ההפקדה, גם אם המכירה הינה לאחר 1 באוקטובר 2017).
1.5 ביחס לאמור לעיל, יצוין כי רשות המסים פרסמה טופס 7202 לצורך דיווח על הכוונה לממש את הדירה או לתביעת אחת מההטבות לעיל (לקישור לטופס 7202 לחץ כאן)

2. חישובים הקשורים לדיווח ביחס למס ריבוי דירות
2.1 לצורך בדיקת סכום המס הצפוי ובדיקת הזכאות לפטור/חיוב חלקי ביחס למס ריבוי דירות פותחו על ידי רשויות המס היישומים הבאים:
2.1.1 מחשבון לחישוב הסכום הקובע וחישוב מס ריבוי דירות כפי שיש לכלול בטופס 7201. למעבר למחשבון לחץ כאן.
2.1.2 מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי כולל לחישוב מס ריבוי דירות. למעבר למחשבון לחץ כאן.
2.2 רשות המיסים מבהירה כי תוצאת החישוב כאמור, אינה משקפת בהכרח את מחיר או שווי הדירה אלא קירוב לממוצע מחירי הדירות באזור בו ממוקמת הדירה, המבוסס על הערכה סטטיסטית על פי מאפייני האזור שבו הדירה נמצאה ושטחה.לאור האמור לעיל, על כל מי שמחזיק בשלוש דירות או יותר, לבחון את אופן הגשת הטפסים ולפעול בהתאם להוראות היישומיות שפורסמו. על החייב במס להכין את המסמכים הדרושים לצורך ההצהרה שתוגש למנהל במועד שנקבע וכן, באם מעוניין ה"חייב במס" למכור דירת מגורים עד ליום 1 באוקטובר 2017, על מנת להימנע מהטלת המס בגין הדירה הספציפית, עליו להגיש את הטופס הרלוונטי, גם כן.
 
להורדת מבזק המס 9/2017 לחץ כאן [ 500 kb ].
להורדת מבזק המס 12/2017 לחץ כאן.

 

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676
omer.peled@il.gt.com