מבזק מס 5/2017

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק התוכנית הכלכלית" ו/או "התיקון").
במסגרת חוק התוכנית הכלכלית בוצעו מספר תיקונים ביחס, בין היתר, לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").
במסגרת מבזק זה נבקש לפרט ביחס להוראת שעה (להלן: "הוראת השעה") הקובעת כי החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017, ייקבע מס מופחת על הכנסות דיבידנד בידי "בעל מניות מהותי" בשיעור מס סופי של 25% (להלן: "ההטבה") במקום 30% וזאת ללא חיוב במס יסף כהגדרתו בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").
לעניין זה –
1. "בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.
2. "יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין;
כמו כן, ביום 2 בינואר 2017 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 1/2017 - "הוראות שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017" העוסק בהוראת השעה (להלן: "החוזר").

להורדת החוזר לחץ/י כאן.

לקריאת המבזק המלא לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל רופא, רו"ח
טל': 03-7106644
Yigal.Rofhe@il.gt.com

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com