מבזק מס 5/2016

מרץ 2016

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 6 במרץ 2016 פרסמה רשות המיסים טופס 9010 – בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – "חוק מע"מ") וכן טופס 9000 – טופס בקשה להסרת מוסד כספי מרשימת החייבים בדיווח מפורט בהתאם לחוק מע"מ (להלן – "הטפסים").

כמו כן, ביום 20 בינואר 2016 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר חובת הדיווח המפורט בשנת 2016 כמפורט להלן.

1. רקע

1.1 כידוע, במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מע"מ (להלן – "תיקון מס' 37") שונה חוק מע"מ בנוגע לתוכן הדיווח התקופתי ואופן הגשתו.

1.2 בעקבות תיקון מס' 37 נידרש חלק מציבור העוסקים להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם בתדירות חודשית באופן מקוון.

1.3 חובת הדיווח כאמור חלה בהדרגה על סוגי החייבים השונים, וזאת כנגזר מהיקף וסוג פעילותם.

2. הודעת רשות המיסים

חובת הדיווח המפורט בשנת 2016 חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:

2.1  עוסקים שחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

2.2  עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 1,500,000 ש"ח ונתקיים לגביהם אחד מאלה:

א. הם חייבים לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;

ב. הם רשומים כשותפות לפי חוק מע"מ או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56 לחוק מע"מ, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקה א.

2.3  עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 2,500,000 ש"ח.

2.4  מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת המס הקודמת לשנת המס שחלפה, קרי שנת 2014 עולה על 20 מיליון ש"ח.

2.5 מוסדות כספיים אשר מחזורם לשנת המס הקודמת לשנת המס שחלפה, קרי שנת 2014 עולה על 4 מיליון ש"ח.

2.6 יודגש, כי עוסקים ומוסדות כספיים אשר קיבלו דרישה לדוח מפורט אך לא עונים לקריטריונים, יכולים להגיש בקשה להסרת הדרישה על גבי הטפסים.

3. הטפסים

3.1 להורדת טופס 9010 לחץ/י כאן.

3.2 להורדת טופס 9000 לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס

טל': 03-7106623

Einat.Maliar@il.gt.com

מוחמד מג'אדלה, רו"ח

טל': 03-7106686

Mohamad.Magadly@il.gt.com