מבזק מס 24/2016

ביום 21 בדצמבר 2016 פרסמה רשות המסים הודעה (להלן: "ההודעה") כי תוקף הוראות נוהל הגילוי מרצון (להלן: "הנוהל") לא צפוי להיות מאורך, ולפיכך הוא עתיד להסתיים ביום 31 בדצמבר 2016.

במסגרת הנוהל הוסדרה הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות הנוהל.

נוסף לכך, הוסדר "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח.

לפיכך, רשות המסים קוראת לנישומים לנצל את "חלון הזדמנויות" הצר שנותר ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר, עד למועד סיום ההליך שהינו כאמור עד ליום 31 בדצמבר 2016, אולם מעשית המועד האחרון להגשת הבקשות הינו עד ליום 29 בדצמבר 2016, זאת מאחר ויום 31 לדצמבר 2016 חל ביום שבת.
 
להרחבה בדבר הוראת השעה לעניין הארכת תוקפו של נוהל הגילוי מרצון, ראה פרסומנו מיום 9 בספטמבר 2015 במסגרת מבזק מס מספר 35/2014.

להרחבה בדבר הארכת תוקפו של נוהל גילוי מרצון אנונימי על נכסים והכנסות מחוץ לישראל עד ליום 31 בדצמבר 2016 במסגרת מבזק מס מספר 17/2016.

 
להורדת הודעת רשות המסים מיום 21 בדצמבר 2016 לחץ/י כאן.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל רופא, רו"ח
טל': 03-7106688
Yigal.rofhe@il.gt.com

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com