מבזק מס 4/2017

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק התוכנית הכלכלית" ו/או "התיקון").

במסגרת חוק התוכנית הכלכלית בוצעו מספר תיקונים ביחס, בין היתר, לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

במסגרת מבזק זה נבקש לפרט את עיקרי התיקון ביחס למיסוי החל מכוח הפקודה בתפר שבין בעל מניות לחברה בה הוא מחזיק (מיסוי יתרות זכות, "חברות ארנק", אי חלוקת דיבידנד).

התיקונים במסגרת חוק התוכנית הכלכלית שלגביהם נפרט במסגרת מבזק זה הינם ביחס למפורט להלן:

  1. הוספת סעיף 3(ט1) לפקודה - מיסוי משיכת כספים מחברה או שימוש בנכסי החברה  על ידי "בעל מניות מהותי".
  2. הוספת סעיף 62א לפקודה - מיסוי "חברות ארנק" - ההכנסה החייבת של חברת  מעטים, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד.
  3. תיקון סעיף 77 לפקודה - מתן סמכות לפקיד השומה לראות ברווחים שלא חולקו  בחברה כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי מניותיה.

להורדת המבזק המלא לחץ/י כאן [ 150 kb ].


לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל' 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com