מבזק מס 20/2016

 1. הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם לפרסומים השונים בפורומים המקצועיים הרלוונטיים, כדי לתמרץ חלוקה חד־פעמית של רווחים, מבקשים ברשות המסים כי לתקופה קצובה של תשעה חודשים, החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017, ייקבע מס מופחת על הכנסות דיבידנד בידי "בעל מניות מהותי" בשיעור מס סופי של 25% (להלן: "ההטבה") במקום 30% ובנוסף ללא חיוב במס יסף כהגדרתו בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה"). 
 2. לעניין זה,
  "בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.
  "יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין;
 3. יודגש כי הצעה זו לא נכנסה בנוסח שפורסם בהצעת חוק ההתייעלות אולם לאור פרסומים אלו היא צפויה להתווסף אליה.

  להלן יפורטו עיקרי ההטבה כפי שפורסמה בפורומים המקצועיים:
   
 4. על אף הוראות סעיף 125ב(2) ו-(3) לפקודת מס הכנסה שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד "בעל מניות מהותי", או בידי חברה משפחתית שהנישום המייצג בה הוא בעל מניות מהותי בה (להלן ביחד: "המקבל"), שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2016 יהיה 25% ולא יחולו על הדיבידנד הוראות סעיף 121ב ("מס ייסף") לפקודת מס הכנסה (מס המוטל על בעלי הכנסות גבוהות), ובלבד שמתקיימים כל אלה:
  4.1 ההכנסה מדיבידנד (להלן: "הדיבידנד המוטב") שולמה על ידי החברה מחלקת הדיבידנד .והתקבלה בידי מקבלה בתקופה שמיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017
  4.2 בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019 (במשך שלוש שנות מס) (להלן: "תקופת המגבלות") הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים (להלן: "ההכנסות האחרות") ששולמו למקבל על ידי החברה מחלקת הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, בהפחתת הדיבידנד המוטב, לא פחת מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2015 ו- 2016.
  4.3 הוראות סעיף 92(א)(4)(ב) - המאפשר קיזוז הפסד הון מניירות ערך כנגד הכנסות דיבידנד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על שיעור המס הקבוע בסעיף 126א לפקודת מס הכנסה (מס חברות) לא יחולו על דיבידנד המוטב שחולק כאמור ולא ניתן לקזז כנגד הכנסה זו הפסדי הון כאמור.
  4.4 יודגש כי הנושאים להלן צפוי שיטופלו בהוראת הביצוע שתוצא על ידי רשות המיסים:
  4.4.1 דיבידנד שחולק בשנים קודמות ינוטרל ולא תהיה חובה להמשיך לחלק אותו במהלך תקופת המגבלות.
  4.4.2 הדיבידנד המוטב שיחולק, לא יילקח בחשבון לעניין התקרה של בעלי הכנסות גבוהות לעניין סעיף 121ב.
 5. דגשים
  5.1 המפורט לעיל מהווה בגדר פרסום כללי ולפיכך, יש להמתין לנוסח הסופי כפי שיתקבל בכנסת.
  5.2 במקביל יש להיערך בבחינת גובה סכום ההגבלות הקשורות להכנסות האחרות ובחינת הקטנת הכנסות אלו לקראת סוף שנת 2016 כגון במקרים שישנה כוונה לא למשוך שכר מלכתחילה בשנות ההגבלה כדוגמת הערכה כי צפוי קיטון בהכנסות. 
  5.3 כמו כן, היערכות נכונה יכולה לאפשר משיכת הכנסות החייבות בשיעורי מס גבוהים כגון שכר והחלפתו במשיכת סכום הדיבידנד המוטב, זאת כמובן תוך בחינת ההגבלות אשר חלות במהלך השנים 2017-2019.

   
לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל רופא, רו"ח
טל': 03-7106644
Yigal.Rofhe@il.gt.com

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com