מבזק מס 15/2016

תיקון 68 לחוק חולל שינוי מהותי במסלולי ההטבות במס להן זכאיות חברות העומדות בתנאים שנקבעו בחוק. במסגרת התיקון הוגדרו מסלולי הטבות חדשים המקנים הטבות במס על כלל הכנסות המפעל מפעילות הייצור תוך קביעת שיעורי מס מופחתים כתלות במיקום המפעל, חלף תיחום תקופת ההטבות וקבלת פטור ממס לתקופה מוגבלת כפי שהיה קיים עד לתיקון 68 לחוק.
במסגרת הוראות המעבר לתיקון 68, נקבעו התנאים שבהתקיימם ניתן יהיה לעבור למסלול ההטבות במס בהתאם להוראות החוק כנוסחן לאחר תיקון 68 ("מפעל מועדף") וכן התנאים הנדרשים בכדי להישאר בתחולת הוראות החוק כנוסחן טרם תיקון 68 ("מפעל מוטב") ביחס למפעלים חדשים והכול כדלקמן:

1. חברה שבבעלותה "מפעל מאושר" במסלול חלופי או "מפעל מוטב"

חברה שבבעלותה "מפעל מאושר" במסלול חלופי או "מפעל מוטב" הבוחרת להחיל בשנת 2016 את הוראות החוק כנוסחן לאחר תיקון 68 נדרשת לעשות כן תוך מתן הודעה שתימסר לפקיד השומה כי היא מוותרת על ההטבות המגיעות לה מכוח הוראות החוק (להלן- "הודעת הוויתור"לא יאוחר מיום 31 במאי 2016.

בהקשר זה ברצוננו להפנות את תשומת ליבכם למפורט להלן-

  • חברה הבוחרת להחיל על עצמה את הוראות סימן ב1 או ב2 לפרק השביעי לחוק (מפעל מועדף) נדרשת לעשות כן ביחס לכלל מפעליה.
  • בחירת החברה הינה בלא זכות חזרה תוך וויתור על הטבות המס לפי הוראות החוק טרם תיקונו.
  • הודעת הוויתור תעשה באמצעות מילויו של טופס מספר 908, אותו יש למלא בשני העתקים ולשלוח לפקיד השומה בו מתנהל תיק החברה וכן לנציבות מס הכנסה (מחלקת חוקי עידוד).

2. מסלול מענקים

ככלל, חברה אשר טרם תיקון 68 לחוק הייתה מצויה במסלול המענקים חלות עליה הוראות החוק כנוסחן לפני תיקון 68 עד לתום "תקופת הצינון" [1] (אלא אם ביקשה להחיל עליה את הוראות החוק כנוסחו לאחר תיקון 68 בהודעה שהוגשה עד ליום 30.6.2011).

בתום "תקופת הצינון" רשאית החברה לבחור להמשיך להחיל על עצמה את הוראות החוק כנוסחן טרם תיקון 68 וזאת עד לתום תקופת ההטבות, או לחילופין להחיל על עצמה את חוק כנוסחן לאחר תיקון 68.

__________________________________________
[1]  מפעל שקיימת בידיו תכנית שאושרה לפני ה-1 באפריל  2005- שלוש שנים מיום תחילת שנת ההפעלה של התוכנית;
     מפעל בתוכנית שאושרה לאחר ה-1 באפריל 2005- חמש שנים מיום תחילת שנת ההפעלה של התוכנית.

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

רונית עזר, רו"ח
טל': 03-7106658
Ronit.Ezer@il.gt.com

מוטי ישר
טל': 03-7106687
Moti.yashar@il.gt.com