מבזק מס 1/2017

להזכירכם, יש לדווח ולשלם לרשויות המס מקדמה בשיעור של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים שנתקבלו בשנת 2016 עד ליום 30 בינואר 2017.

1. רקע

1.1 ככלל, בגין הכנסות מדירות למגורים בישראל, קיימות שלוש חלופות מיסוי לבחירת המשכיר:

א. מיסוי לפי מדרגות המס השולי, המחושב לאחר ניכוי הוצאות ששמשו בייצור ההכנסות מדמי השכירות.
ב. פטור ממס על הכנסה מדמי שכירות, הפטור הינו עד לתקרת הכנסה בסך של 5,030 ש"ח בגין כל חודש (נכון לשנת 2016), במידה וההכנסה החייבת עולה על תקרת הפטור, כפל ההכנסה יהיה חייב במס.
ג. מס מחזור בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים בישראל, כמפורט להלן.

1.2 סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן - "פקודת מס הכנסה"), קובע כי יחיד זכאי לשלם מס מחזור בשיעור של 10% בלבד על הכנסותיו ברוטו (ללא ניכוי הוצאות) מהשכרת דירה למגורים בישראל. שיעור המס יחול רק אם הכנסתו של היחיד מדמי השכירות אינה נחשבת כהכנסה מעסק.
1.3 המס כאמור, ישולם תוך 30 ימים מתום שנת המס שבה הייתה ליחיד הכנסה מדמי שכירות, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות. קרי, בגין הכנסות מדמי שכירות בשנת המס 2016, נדרש המשכיר לשלם את המס המופחת עד ליום 30 בינואר 2017.

2. תשלום המקדמה בהתאם להוראות סעיף 122(א1) לפקודת מס הכנסה

2.1 יחיד אשר בחר לשלם מס מופחת, לא יהא זכאי לנכות פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה, או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות, ולא יהא זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה.
2.2 כמו כן, יש לדווח ולשלם לרשויות המס עד ליום 30 בינואר 2017, תשלום מקדמה בשיעור של 10% מהכנסות שכר דירה למגורים בשנת 2016.

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:
עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com


מוחמד מג'אדלה, רו"ח
טל': 03-7106686
Mohamad.Magadly@il.gt.com