מבזק מס 20/2017 - מס ריבוי דירות - דחיית מועד הצהרה של חייב במס ריבוי דירות עד ליום 30 ביוני 2017

כאמור במבזקי מס קודמים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016, נקבע כי ביחס למס ריבוי דירות המוטל על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות") לא ישלח המנהל הודעת שומה מותניתבדבר שנת המס 2017. לפיכך, נקבע כי חייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה לגבי אותה שנה, עד ליום 31 במרץ 2017, אשר יראו אותה כשומה עצמית ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על הצהרה.

ביחס לאמור לעיל נבקש לציין כי היום, 15 במרץ 2017, פורסמה הודעת רשות המיסים לפיה מנהל הרשותבהתייעצות עם שר האוצרדחה את מועד הדיווח הקבוע בחוק לגבי מס ריבוי דירות מיום 31 במרץ 2017 ליום 30 ביוני 2017.

להרחבה בעניין מס ריבוי דירות לחץ כאן.

 

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689

Igal.manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com

 

כמו כן, את שאלותיכם ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת  Tax@il.gt.com או לפקס 03-7106680.