מבזק מס 22/2016

1. כללי 

1.1. הרינו להביא לידיעתכם כי בחודש אוגוסט 2016 פורסם תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן: "תזכיר החוק"). 

1.2. במסגרת תזכיר החוק, מוצע בין היתר, תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין" ו/או "החוק"), על פיו יקבעו הוראות נוספות ביחס למיסוי מכירת "דירת מגורים מזכה", במסלול מהיר. 

לעניין זה, "דירת מגורים מזכה", הינה דירת מגורים בבעלותו של יחיד אשר שישמשה בעיקרה למגורים במהלך 4 השנים שקדמו למכירה או במהלך 80% מתקופת הבעלות בה.

1.3. יצוין, כי חוק מיסוי מקרקעין קובע מסלולי מיסוי שונים בקשר למכירת דירות מגורים, וזאת כתלות במספר גורמים שונים. 

 

2. המסלול המהיר - בהתאם להוראות התיקון בתזכיר החוק 

2.1. מסלול זה, מקנה אפשרות לתשלום מס בשיעור של 20% מהשבח הריאלי החייב במס, ללא מתן אפשרות לקיזוז, לזיכוי או לפטור ממס למעט ניכוי "יתרת שווי הרכישה" כהגדרתה בתזכיר החוק. 

לעניין זה, יתרת שווי הרכישה, הינה שווי הרכישה לאחר הוספת הסכומים המותרים בניכוי לפי סעיף 39(4) ובניכוי הפחת.

2.2. המוכר יידרש לבקש להחיל את הוראות המסלול המהיר, על פי בקשה שתוגש במועד הגשת ההצהרה, בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק. 

2.3. הנישום לא יוכל לשנות את דעתו לאחר בחירתו במסלול המהיר.

 

3. מגבלות החלת התיקון בתזכיר החוק 

3.1. מוצע שלא להחיל את הסעיף במקרה שבו מכירת דירת המגורים המזכה כוללת גם זכויות בנייה נוספות. 

3.2. מוצע שלא להחיל את הסעיף במכירת דירת מגורים מזכה שנוצר בה הפסד. 

 

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל מנשרוב, רו"ח

טל': 03-7106689

Igal.Manasherov@il.gt.com

עומר פלד

טל' 03-7106676

Omer.Peled@il.gt.com