מבזק מס 18/2016

הרינו להביא לידיעתכם כי, בעקבות תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - "החוק לביטוח לאומי"), החל משנת 2016 חלה חובה על המעסיקים להעביר למוסד לביטוח לאומי דוח 126 ישירות לביטוח לאומי, מידי חצי שנה באופן ממוכן.

רקע
בכל שנה, המוסד לביטוח לאומי מקבל דיווח ממעסיקים על קליטת עובדים חדשים דרך רשות המיסים (מס הכנסה). דיווח זה מוגש אחת לשנה ומתקבל במוסד לביטוח לאומי רק מספר חודשים לאחר הגשת הדיווח בפועל. כתוצאה מכך, המוסד לביטוח לאומי מקבל דיווח על עובד חדש שנקלט רק כשנה וחצי לאחר מועד תחילת עבודתו. בשנה וחצי האמורה העובד הנ"ל עלול להיות מסווג בביטוח הלאומי כמי שאינו עובד, אינו משלם דמי ביטוח דבר שעלול לגרום לחובות ועיקולים.

לפיכך, תוקן סעיף 355 לחוק הביטוח לאומי וזאת על מנת להימנע מפערים בזמני הדיווח, וכפועל יוצא, נקבע כי חובת דיווח של מעסיק על עובדיו ישירות למוסד לביטוח לאומי כפי שיובהר בהמשך.

הנחיות לדיווח טופס 126
דיווח טופס 126 ידווח ישירות לביטוח לאומי בגין שנת 2016. יש לדווח במועדים המפורטים להלן:
א. עד ה- 18 ביולי 2016 עבור החודשים ינואר-יוני 2016.
ב. עד ה- 18 בינואר 2017 עבור החודשים ינואר-דצמבר 2016.
ג. עד ה- 30 באפריל 2017 עבור החודשים ינואר-דצמבר 2016 - דיווח שנתי זה יוגש למס הכנסה כפי שהיה מוגש עד היום.

לקישור לחוזר הביטוח לאומי בעניין חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח לאומי לחץ/י כאן.לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 
מוחמד מג'אדלה, רו"ח

טל': 03-7106686
Mohamad.Magadly@il.gt.com