מבזק מס 10/2016

הרינו לעדכנכם כי ביום 7 לאפריל 2016 פורסם ברשומות תיקון 223 (להלן: "התיקון") לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ובגדרו הורחבה החובה להגשת דוח שנתי למס הכנסה במסגרת סעיף 131 לפקודה.
במסגרת התיקון, אלו יהיו חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה החל משנת 2016:
1. נהנה בנאמנות שמלאו לו 25 שנים בשנת המס (אלא אם כן לא ידע שהוא נהנה) ואשר שווי נכסיה בסוף שנת המס הינו לפחות 500,000 ש"ח.נכסי הנאמנות הינם לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין, בין אם בישראל או מחוצה לה.

2. יחיד השוהה בישראל-
א. מעל 183 יום בשנה; או
ב. 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.
יחיד כאמור, חזקה עליו שהוא תושב ישראל, אולם חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי היחיד או על ידי פקיד השומה.
במידה וחזקת ימי השהייה בישראל נסתרת על ידו יגיש דוח המפרט את העובדות לפיהן מבוססת טענתו כי אינו נחשב תושב ישראל בצירוף מסמכים התומכים בטענתו.
חובת הגשה כאמור לא תחול על אלו:
א. בן זוגו וילדיו של אותו יחיד.
ב. מי שחל עליו סעיף (א)(4) להגדרת תושב ישראל שבסעיף 1 לפקודה והתקנות שהותקנו מכוח אותו סעיף.
ג. עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א לפקודה.

3. יחיד תושב ישראל שביצע העברת כספים לחו"ל בסכום של 500,000 ש"ח או יותר, במהלך 12 חודשים, יגיש דוח שנתי לשנת המס בה החל בהעברת הסכום, כולו או חלקו, ודוח לשנת המס שלאחריה.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

רונית עזר, רו"ח
טל': 03-7106658
Ronit.Ezer@il.gt.com

אמיר בר-אור
טל': 03-7106684
Amir.Baror@il.gt.com