מבזק מס 9/2016

(1) חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המיסים 
ביום 30 בנובמבר 2015 אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (להלן: "התיקון") במסגרתו נקבעה, בין היתר, חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת מסוימות כפי שיובהר להלן, וחובת דיווח על עמדה הסותרת עמדה של רשות המיסים.
במקביל, תוקנו באופן דומה גם חוק מע"מ, בלו על הדלק, מכס ומס קנייה.

(2) חוות דעת החייבת בדיווח
התיקון מגדיר "חוות דעת" כחוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר "יתרון מס".
"יתרון מס" מוגדר כלרבות כל אחד מאלה:
א. הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה, או הימנעות ממס;
ב. הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או להתחשב בהפסד;
ג. דחייה של מועד תשלום המס.

חוות דעת בגינם יידרש דיווח:
א. חוות דעת ששכר הטרחה בעדה תלוי בסכום יתרון המס שיווצר למקבל חוות הדעת- לעניין זה, "שכר טרחה" מוגדר כ"סכום של 100,000 שקלים חדשים לפחות, שהוסכם בין הצדדים כי ישולם בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס המרבי הכולל שיווצר למקבל חוות הדעת".
ב. חוות דעת "מדף" – אחת מאלה:
(1) חוות דעת בעלת תוכן אחיד בעיקרו שניתנה לשלושה נישומים לפחות בתוך תקופה של שנתיים, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת (על מי שנתן חוות דעת מדף מוטלת חובה להודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת).
(2) חוות דעת שנותן חוות הדעת הציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגביה. דיווח בגין חוות דעת כאמור, תעשה באמצעות טופס 1345 (טופס חדש ראה הרחבה בהמשך), עם הגשת הדו"ח השנתי (כלומר, לא נדרש לדווח ממי שאינו חייב ממילא בהגשת דוח שנתי). הדיווח הינו על עצם קבלת חוות הדעת, הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת, וסוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת (ניכויים, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה, סוגיה אחרת שקבע המנהל). ויובהר, לא נדרש לצרף את חוות הדעת לרשות המסים.
יוטעם, כי אדם לא יהא חייב בדיווח על חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי שומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.
עוד יוטעם, כי מי שקיבל חוות-דעת כמשמעותה לעיל, לאחר הגשת הדו"ח לפי סעיפים 131 או 166 לפקודה, יהיה עליו לדווח עליה בטופס 1345 וזאת בתוך 60 ימים מיום שקיבל אותה.

(3) דיווח על עמדה הסותרת את עמדת רשות המיסים
בנוסף, קבע התיקון חובת דיווח בגין "עמדה חייבת בדיווח" הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, שהינה עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, ואשר יתרון המס הנובע ממנה (ראה הגדרה ל"יתרון מס" לעיל) עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך 4 שנות מס לכל היותר.
יוטעם, כי "חייב בדיווח" כאמור, רשאי להגיש את הדיווח הנ"ל, בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדו"ח, ואם עשה כן, יראו את הטופס כאילו הוגש במועד הגשת הדוח.

(4) תיקון חוקי המיסים העקיפים
במקביל לתיקון פקודת מס הכנסה לצורך החלת חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת את עמדת רשות המיסים – תוקנו במקביל גם חוקי מע"מ, בלו על הדלק, מכס ומס קנייה.
דיווח בגין חוות דעת שניתנה בתחום מיסים עקיפים ועומדת בתנאים שפורטו לעיל, תוגש בתוך 60 ימים מתום שנת המס בה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת.
דיווח על נקיטת עמדה במיסים עקיפים תחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך 4 שנים.

(5) אי קיום חובת דיווח
אדם שקיבל חוות דעת או נקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המסים ולא דיווח כאמור לעיל – יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף 131 או 166 לפקודה, לפי העניין. לעניין זה, יובהר כי מלבד הסנקציות כגון קנסות, עיצומים כספיים, ריבית והצמדה, אי הגשת דוח לפי סעיפים 131 או 166 לפקודה מהווה גם עבירה פלילית אשר עלולה להביא לידי הטלת מאסר ו/או קנס.

אי מתן דיווח על חוות דעת "מדף" מסוג חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא כאמור לעיל, למי שקיבל אותה ואשר הינו האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת – תהווה עבירה שדינה מאסר שנה או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(6) תחולה
חובת הדיווח למס הכנסה חלה על יחיד או חבר בני אדם שאינו מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה שמתקיים לגביו אחד משני אלה:
א. הכנסתו (לא כולל הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (ריווח הון) בשנת המס עולה על 3 מיליון ₪;
ב. התמורה ממכירת נכסים החייבים במס רווחי הון, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי ₪ ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.
תחולה לגבי חוות דעת שניתנה מיום 1.1.16 ואילך ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדו"ח לשנת 2016 ואילך.

חובת הדיווח במיסים עקיפים אינה חלה על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה, על חבר בני-אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת מלכ"ר (חבר בני-אדם שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי;) ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ₪.

חובת הדיווח במיסים עקיפים תחול לגבי דיווח שיש להגישו מיום 1 בפברואר 2016 ואילך.

(7) טופס 1345
נבקש לעדכנכם כי רשות המיסים פרסמה טופס חדש (טופס 1345), בגדרו על מגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לפי סעיף 131 ו-166 לפקודה, לציין בטופס האם פעל על-פי חוות דעתחייבת בדיווח כאמור לעיל, שניתנה לו ובהתאם לה הוגש הדו"ח השנתי אליו מצורף הטופס הנ"ל או האם מגיש הדו"ח לא פעל על-פי חוות דעת שניתנה לו בהכנת הדו"ח השנתי או כאשר חוות הדעת ניתנה לאחר הגשת הדוח השנתי לשנת המס.

(8) הרחבת חובת הדיווח
בנוסף, נבקש לעדכנכם, כי ביום 30 במרץ 2016 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית (עדיין לא פורסם ברשומות) את הצעת שר האוצר ורשות המיסים בעניין הרחבת חובת הדיווח, כחלק מהמאבק בהון השחור.
הרחבת חובת הדיווח למס הכנסה באמצעות הגשת דו"ח שנתי על ידי תושב ישראל שהעביר לחו"ל למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך 12 חודשים, כמו גם, חובת דיווח על נהנה בנאמנות שסך כל נכסיה עומד על 500,000 ₪ ומעלה, שהוא תושב ישראל בגיל 25 ומעלה, אלא אם כן לא ידע שהוא נהנה בנאמנות.
גם יחיד הטוען שאינו תושב ישראל, אך חלה עליו חזקת הימים, יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, וזאת בנוסף לחובת הגשת דוח על הכנסותיו בישראל.

לצפייה בהודעת רשות המסים, לחץ/י כאן.

לשאלות ביחס למידע זה ניתן לפנות במשרדנו ל:
אסף בהר, רו"ח, עו"ד, תחום מיסוי ישראלי
טל': 03-7106619
נייד: 052-6007832
Asaf.behar@il.gt.com